Glossary

 Administrative_data
 Akse  -  Akser benyttes til å stedfeste beliggenheten av bruas hovedelementer og danner utgangspunktet for registrering av bæresystemets spennvidder. Akser må derfor angis slik at korrekte spennvidder blir registrert. Identifisering av akser skjer ved tildeling av et entydig aksenummer. Aksenummereringen skal normalt følge stigende kilometreringsretning på vegen og kan starte med 0 eller 1, men dersom oversiktstegning viser annen retning følges tegningen.
 AkseFra  -  Brua starter i akse nr. – VL
 Aksenummer  -  Aksenummereringen skal normalt følge stigende kilometreringsretning på vegen og kan starte med 0 eller 1, men dersom oversiktstegning viser annen retning følges tegningen.
 AkseTil  -  Brua slutter i akse nr. – VL
 Altitud
 Anbefalt_frihoyde  -  Anbefalt frihøyde er den høyden vegen er skiltet for. Dersom det ikke er høydebegrensninger på vegen fylles feltet ut med 99,9
 Antall_konstruksjoner  -  Brutus angir antall registrerte konstruksjoner i kaisystemet som ferjekaibruer, tilleggskaier, sekundærkaier, liggekaier og andre marine konstruksjoner (moloer etc.).
 AntallFelt  -  Her registreres hvor mange kjørefelt brua har. Kjørefelt defineres som hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane/føringsavstand er delt opp i ved oppmerking. Kjørebane defineres som avstanden mellom langsgående kantlinjer. Føringsavstand defineres som kjørebane pluss skuldre.
 AntallSpenn  -  Angir antall spenn som brua er delt inn i. Feltet oppdateres automatisk i Brutus.
 Ar_HendelseOgErfaring  -  Når erfaringen ble gjort eller hendelsen inntraff.
 Areal
 Areal_for_hovedbyggverkstype  -  Brutus angir arealet av kai som er identifisert som hovedtype.
 Areal_kif  -  Areal for kulvert = gjennomløpslengde x (innvendig bredde + 2 x veggtykkelse) Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
 Areal_sk  -  Areal av murfront = Lengde x Gjennomsnittshøyde.
 Areal_t_vob  -  Areal = Gjennomløpslengde x Innvendig bredde. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
 Arkivdata
 Arkivmerknad
 Arstall
 Arstall_brustatus
 Arstall_ForsterkningOgOmbygging
 Avtaledato
 Avtalenummer  -  Løpenummer for avtaler tilknyttet brua.
 Avtalepartner  -  Hvem avtalen er inngått med.
 Avtaletekst  -  Avtaletekst eller sammendrag av avtale med henvisning til avtaledokument. Eksempler: • Avtale om fremmedinstallasjoner. • Avtale om kaiområdet • Høyspentkabler i kabelkanalen. • To kjølerør i kulvert under brua.
 Basdybde_I  -  For tilleggskai registreres her bunnkoten/ dybden ved front ferjekaibru målt fra landkartets Normalnull 1954, dvs. NGO´s kote null. Dybden måles i senterlinje ferjebås. Merk at fra senterlinje ferjebås og inn mot tilleggskaia kan bunnen ha en helning (maks tillatt verdi = 1:7.0). Se fig. 7.9.4-2. Det bør ved hovedinspeksjoner kontrolleres at målt bunnkote ikke ligger høyere enn beregnet minste dybde/ bunnkote
 Basdybde_II  -  For tilleggskai registreres her bunnkoten/ dybden 5 m ut fra front ferjekaibru målt fra landkartets Normalnull 1954, dvs. NGO´s kote null. Angir manøvreringsdybden inn mot fergeleiet. Dybden måles i senterlinje ferjebås (se ovenfor). Se fig. 7.9.4-2.
 Beliggenhet  -  Bruas beliggenhet i forhold til vegen eller terrenget. En bru kan ha tilknytning til flere veger og landskapsdeler. Den beliggenheten som benyttes av bruas vedlikeholds-ansvarlige markeres som hovedvegidentifikasjon. For koder se pkt. V-3.1.
 Beliggenhet_tekst  -  Beliggenheten forteller hvordan de enkelte kaitypene er plassert innbyrdes, f.eks. ved hjelp av himmelretninger. Eksempler: • Pir A, mot nordøst • Pir A, mot sørvest • Pir B, mot nordvest
 Beskrivelse  -  Kortfattet beskrivelsestekst.
 Beskrivelse_av_erfaring  -  Kortfattet beskrivelsestekst. Eksempler: • Landkar akse 1 ble sikret for ytterligere utglidning ved å støtte opp landkar fronten med en armert ”støttemur”. • Støpt ny front på landkar (pga utbuling og fare for utrasing). • Det ble sommeren 1999 lagt membran på brua: PmBE60 avstrødd + ca 30 kg/m2 • Utatt 3 borkjerner for nærmere undersøkelse av AR- reaksjoner
 Bredde_fritt_seillop  -  Bredde for fritt seilløp er bredden på vannlinjen under senterlinje bru ved vannstand HAT. Se under høyde fritt seilløp, samt fig. 7.5-12
 Bredde_over_foring  -  Fri bredde målt over føring. Dette breddemålet er aktuelt for spesialtransporter/engangstransporter med bred last. Se fig. 7.5-5 for veg på bru med fagverkstaver bak føring. For bruer med bueelementer, skråkabler, hengestenger, høyt rekkverk osv. like bak føring angis avstanden til disse. For veg under (dvs. gjennom) kulvert angis fri bredde som avstanden mellom vegger. For veg under bru angis fri bredde som avstanden til nærliggende fysiske begrensninger som brusøyler osv. Dersom avstanden til fysiske begrensninger er stor, eller disse ligger utenfor vegens skulderområde, fylles feltet ut med 99,9.
 Bruareal  -  Areal av brudekkets overside, dvs. bruas lengde multiplisert med bruas bredde. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
 Bruarkiv
 Brubredde  -  Brudekkets minste totalbredde målt vinkelrett på bruas senterlinje. Bredden måles fra ytterkant til ytterkant av rekkverksrom. Rekkverksrom er bredden målt fra ytterkant bruplate til innerkant av rekkverket eller føringsskinne. Eventuelle hengestag, hengestenger ol. festet på utsiden av brubanen skal ikke måles inn i bredden.
 Brulengde  -  Bruas lengde er konstruksjonens totale lengde, inkludert endeavstander og mellomavstander, målt horisontalt langs senterlinje bru.
 Brulengde_kif  -  For kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling er: brulengde = (innvendig bredde + 2 x veggtykkelse) x 1/ cos skjevhet. Målt langs senterlinje veg. Beregnes automatisk av Brutus.
 Brulengde_vb  -  Bruas lengde er konstruksjonens totale lengde, inkludert endeavstander og mellomavstander, målt horisontalt langs senterlinje bru.
 BruOver  -  Hva det er som brua spenner over/ byggverket blir knyttet til. Angir hvilke ferdselsårer, landskapsdeler osv. som er tilknyttet brua. For koder se pkt. V-3.2. Eksempler: • 1 Bilveg • 2 G/S-veg • 3 Jernbane • 4 Elv/Innsjø
 Brustatus
 bs:abbreviation
 bs:Activity
 bs:Begins
 bs:begins
 bs:Describes
 bs:describes
 bs:ends
 bs:Ends
 bs:Event
 bs:hasBoundary
 bs:HasBoundary
 bs:hasDomain
 bs:hasInterior
 bs:HasInterior
 bs:hasMember
 bs:HasPart
 bs:hasPart
 bs:hasPeriod
 bs:HasPeriod
 bs:hasProperty
 bs:hasPropertyDef
 bs:hasQuantityKind
 bs:hasRange
 bs:hasReference
 bs:HasState
 bs:hasState
 bs:hasSuperclass
 bs:hasUnit
 bs:hasValue
 bs:InformationObject
 bs:isBegunBy
 bs:isBoundaryOf
 bs:isDescribedBy
 bs:isEndedBy
 bs:isInteriorOf
 bs:isPartOf
 bs:isPerformedBy
 bs:isPeriodFor
 bs:isStateOf
 bs:isTransformedBy
 bs:isTriggeredBy
 bs:Performs
 bs:performs
 bs:PhysicalObject
 bs:Property
 bs:PropertyDef
 bs:PropertyDefSet
 bs:SpatialRegion
 bs:State
 bs:TemporalRegion
 bs:TopAttribute
 bs:TopRelation
 bs:transforms
 bs:Transforms
 bs:Triggers
 bs:triggers
 Bygd  -  FerdigstillelsesÃ¥r for byggverket
 Byggedata
 Byggeleder  -  Byggherrens ansvarlige representant under byggingen.
 Byggeplan
 Byggverksnummer  -  Byggverksnummeret, som er sammensatt av en fylkeskode pÃ¥ 2-siffer og et løpenummer pÃ¥ 4 siffer, gir en unik identifikasjon for alle bruer/ byggverk.
 Dato
 dc:contributor  -  An entity responsible for making contributions to the resource.
 dc:coverage  -  The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant.
 dc:creator  -  An entity primarily responsible for making the resource.
 dc:date  -  A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource.
 dc:description  -  An account of the resource.
 dc:format  -  The file format, physical medium, or dimensions of the resource.
 dc:identifier  -  An unambiguous reference to the resource within a given context.
 dc:language  -  A language of the resource.
 dc:publisher  -  An entity responsible for making the resource available.
 dc:relation  -  A related resource.
 dc:rights  -  Information about rights held in and over the resource.
 dc:source  -  A related resource from which the described resource is derived.
 dc:subject  -  The topic of the resource.
 dc:title  -  A name given to the resource.
 dc:type  -  The nature or genre of the resource.
 dcterms:abstract  -  A summary of the resource.
 dcterms:accessRights  -  Information about who can access the resource or an indication of its security status.
 dcterms:accrualMethod  -  The method by which items are added to a collection.
 dcterms:accrualPeriodicity  -  The frequency with which items are added to a collection.
 dcterms:accrualPolicy  -  The policy governing the addition of items to a collection.
 dcterms:alternative  -  An alternative name for the resource.
 dcterms:audience  -  A class of entity for whom the resource is intended or useful.
 dcterms:author
 dcterms:available  -  Date (often a range) that the resource became or will become available.
 dcterms:conformsTo  -  An established standard to which the described resource conforms.
 dcterms:contributor  -  An entity responsible for making contributions to the resource.
 dcterms:coverage  -  The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant.
 dcterms:created  -  Date of creation of the resource.
 dcterms:creator  -  An entity primarily responsible for making the resource.
 dcterms:date  -  A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource.
 dcterms:dateAccepted  -  Date of acceptance of the resource.
 dcterms:dateCopyrighted  -  Date of copyright.
 dcterms:dateSubmitted  -  Date of submission of the resource.
 dcterms:DCMIType  -  The set of classes specified by the DCMI Type Vocabulary, used to categorize the nature or genre of the resource.
 dcterms:DDC  -  The set of conceptual resources specified by the Dewey Decimal Classification.
 dcterms:description  -  An account of the resource.
 dcterms:educationLevel  -  A class of entity, defined in terms of progression through an educational or training context, for which the described resource is intended.
 dcterms:extent  -  The size or duration of the resource.
 dcterms:format  -  The file format, physical medium, or dimensions of the resource.
 dcterms:hasFormat  -  A related resource that is substantially the same as the pre-existing described resource, but in another format.
 dcterms:hasPart  -  A related resource that is included either physically or logically in the described resource.
 dcterms:hasVersion  -  A related resource that is a version, edition, or adaptation of the described resource.
 dcterms:identifier  -  An unambiguous reference to the resource within a given context.
 dcterms:IMT  -  The set of media types specified by the Internet Assigned Numbers Authority.
 dcterms:instructionalMethod  -  A process, used to engender knowledge, attitudes and skills, that the described resource is designed to support.
 dcterms:isFormatOf  -  A related resource that is substantially the same as the described resource, but in another format.
 dcterms:isPartOf  -  A related resource in which the described resource is physically or logically included.
 dcterms:isReferencedBy  -  A related resource that references, cites, or otherwise points to the described resource.
 dcterms:isReplacedBy  -  A related resource that supplants, displaces, or supersedes the described resource.
 dcterms:isRequiredBy  -  A related resource that requires the described resource to support its function, delivery, or coherence.
 dcterms:issued  -  Date of formal issuance (e.g., publication) of the resource.
 dcterms:isVersionOf  -  A related resource of which the described resource is a version, edition, or adaptation.
 dcterms:language  -  A language of the resource.
 dcterms:LCC  -  The set of conceptual resources specified by the Library of Congress Classification.
 dcterms:LCSH  -  The set of labeled concepts specified by the Library of Congress Subject Headings.
 dcterms:license  -  A legal document giving official permission to do something with the resource.
 dcterms:mediator  -  An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful.
 dcterms:MESH  -  The set of labeled concepts specified by the Medical Subject Headings.
 dcterms:modified  -  Date on which the resource was changed.
 dcterms:NLM  -  The set of conceptual resources specified by the National Library of Medicine Classification.
 dcterms:provenance  -  A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation.
 dcterms:publisher  -  An entity responsible for making the resource available.
 dcterms:references  -  A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource.
 dcterms:relation  -  A related resource.
 dcterms:replaces  -  A related resource that is supplanted, displaced, or superseded by the described resource.
 dcterms:requires  -  A related resource that is required by the described resource to support its function, delivery, or coherence.
 dcterms:rights  -  Information about rights held in and over the resource.
 dcterms:rightsHolder  -  A person or organization owning or managing rights over the resource.
 dcterms:source  -  A related resource from which the described resource is derived.
 dcterms:spatial  -  Spatial characteristics of the resource.
 dcterms:subject  -  The topic of the resource.
 dcterms:tableOfContents  -  A list of subunits of the resource.
 dcterms:temporal  -  Temporal characteristics of the resource.
 dcterms:TGN  -  The set of places specified by the Getty Thesaurus of Geographic Names.
 dcterms:title  -  A name given to the resource.
 dcterms:type  -  The nature or genre of the resource.
 dcterms:UDC  -  The set of conceptual resources specified by the Universal Decimal Classification.
 dcterms:valid  -  Date (often a range) of validity of a resource.
 Delareal  -  Angivelse av arealet til konstruksjonsdelen som er representativt for konstruksjonsmaterialet til byggverkstypen. Arealet = konstruksjonsdelens lengde multiplisert med bruas bredde.
 Delnavn  -  Nærmere angivelse av hvilken konstruksjonsdel som er representativt for konstruksjonsmaterialet til overbygningen i datafeltet ovenfor.
 Dispensasjon  -  Kommentar i forbindelse med innvilgelse av dispensasjon. Eksempler: • 100% utnyttet for Bk 10-50tonn • Kontroll for nytt vegnett for mobilkraner i 2001: OK. • Kontroll for nytt vegnett for mobilkraner i 2001: IKKE OK
 dtype:datatype
 dtype:is invalid
 dtype:order index
 Eier
 Element  -  Elementkode for hvilket element hendelsen/erfaringen er knyttet til. Koden velges fra verdiliste over tillatte elementer. For oversikt over elementkoder se kap. V-7.
 Entreprenor  -  Ansvarlig entreprenør – VL
 Erstatter  -  Angir om denne brua har tatt over funksjonen til en annen/tidligere bru på samme sted. Oppgi brunummeret og brunavnet til den tidligere brua som er blitt erstattet. Eksempler: • 01-0307 Ørje Kanal • 01-0829 Svingenskogen
 ErstattetAv  -  Angir om en annen/ nyere bru har tatt over funksjonen til denne brua. Oppgi brunummeret til den nye brua som har erstattet denne brua. Eksempler: • 01-0900 Ørje kanal • 01-0922 Svingenskogen
 Fase  -  Hvilken fase av byggverkets levetid erfaringen/hendelsen ble gjort. F.eks. under planlegging, bygging eller drift. Eksempler: • Prosjektering • Byggefase • Drift
 Ferdigbrutegning
 FK-omrade  -  Funksjonskontraktområdet som brua/vegen tilhører.
 foaf:account  -  Indicates an account held by this agent.
 foaf:account  -  Indicates an account held by this agent.
 foaf:age  -  The age in years of some agent.
 foaf:Agent  -  An agent (eg. person, group, software or physical artifact).
 foaf:AIM chat ID  -  An AIM chat ID
 foaf:birthday  -  The birthday of this Agent, represented in mm-dd string form, eg. '12-31'.
 foaf:depiction  -  A depiction of some thing.
 foaf:DNA checksum  -  A checksum for the DNA of some thing. Joke.
 foaf:funded by  -  An organization funding a project or person.
 foaf:gender  -  The gender of this Agent (typically but not necessarily 'male' or 'female').
 foaf:Given name  -  The given name of some person.
 foaf:Given name  -  The given name of some person.
 foaf:homepage  -  A homepage for some thing.
 foaf:ICQ chat ID  -  An ICQ chat ID
 foaf:interest  -  A page about a topic of interest to this person.
 foaf:is primary topic of  -  A document that this thing is the primary topic of.
 foaf:jabber ID  -  A jabber ID for something.
 foaf:logo  -  A logo representing some thing.
 foaf:made  -  Something that was made by this agent.
 foaf:maker  -  An agent that made this thing.
 foaf:membershipClass  -  Indicates the class of individuals that are a member of a Group
 foaf:MSN chat ID  -  An MSN chat ID
 foaf:name  -  A name for some thing.
 foaf:nickname  -  A short informal nickname characterising an agent (includes login identifiers, IRC and other chat nicknames).
 foaf:openid  -  An OpenID for an Agent.
 foaf:Organization  -  An organization.
 foaf:page  -  A page or document about this thing.
 foaf:personal mailbox  -  A personal mailbox, ie. an Internet mailbox associated with exactly one owner, the first owner of this mailbox. This is a 'static inverse functional property', in that there is (across time and change) at most one individual that ever has any particular value for foaf:mbox.
 foaf:phone  -  A phone, specified using fully qualified tel: URI scheme (refs: http://www.w3.org/Addressing/schemes.html#tel).
 foaf:sha1sum of a personal mailbox URI name  -  The sha1sum of the URI of an Internet mailbox associated with exactly one owner, the first owner of the mailbox.
 foaf:Skype ID  -  A Skype ID
 foaf:status  -  A string expressing what the user is happy for the general public (normally) to know about their current activity.
 foaf:theme  -  A theme.
 foaf:tipjar  -  A tipjar document for this agent, describing means for payment and reward.
 foaf:title  -  Title (Mr, Mrs, Ms, Dr. etc)
 foaf:topic_interest  -  A thing of interest to this person.
 foaf:weblog  -  A weblog of some thing (whether person, group, company etc.).
 foaf:Yahoo chat ID  -  A Yahoo chat ID
 ForsterkningOgOmbygging
 Foto
 G_S_Areal  -  Bruas G/S - areal, dvs. bruas lengde multiplisert med gjennomsnittlig føringsbredde for G/S - banen. Se fig. 7.9.1-7 nedenfor. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
 G_S_Areal_kif  -  Konstruksjonens G/S-areal = bruas lengde x gjennomsnittlig føringsavstand for G/Sbaner. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere..
 G_S_Areal_vb  -  Bruas G/S - areal, dvs. bruas lengde multiplisert med gjennomsnittlig føringsbredde for G/S - banen. Se fig. 7.9.1-7 nedenfor. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
 G_S_Bane  -  Registrer plasseringen av G/ S-baner på brua. Plasseringen bestemmes i forhold til kilometreringsretningen på brua. En bru regnes å ha G/S-bane dersom G/Sbanens føringsbredde er minst 0,5 m. Se fig. 7.5-1. For koder se pkt. V-3.5. Eksempler: • H (Høyre) • V (Venstre) • H+V (Høyre og venstre) • Ingen
 G_S_Bredde_over_foring  -  Minste målte frie bredde over føring for G/ S - veg (G/ S - bru).
 G_S_Hoyre  -  Minste føringsavstand for G/S - banen, på høyre side sett i kilometreringsretningen. Dersom brua kun har én føringsavstand angis kun G/S – venstre.
 G_S_Venstre  -  Minste føringsavstand for G/S - banen, på venstre side sett i kilometreringsretningen.
 Geografisk_koordinat
 Gjennomlopslengde  -  Gjennomløpslengde for konstruksjoner i fylling som kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling, samt vegoverbygg og tunnelkonstruksjoner. Angir lengden av konstruksjonens taksenterlinje/ taklengde målt horisontalt i løpets retning.
 Gjennomlopslengde_kif  -  Gjennomløpslengde for konstruksjoner i fylling som kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling, samt vegoverbygg og tunnelkonstruksjoner. Angir lengden av konstruksjonens taksenterlinje/ taklengde målt horisontalt i løpets retning.
 Gjennomlopslengde_t_vob  -  Angir lengden av konstruksjonens taksenterlinje/ taklengde målt horisontalt i løpets retning, inklusive evt. framspring/ portaler.
 Godkjenningsdato  -  Dato for godkjenning av byggeplanen.
 GodkjentAv  -  Godkjenningsmyndighet – VL
 grader
 GrundegenskaperVanligBru  -  Avser (Kategori : 1- Vegbru, 3- G/S-bru, 8- Jernbanebru
 harAdministrative_data
 harAkseFra  -  Angivelse av startaksen til brutypen. Tas fra skjema for størrelser/ akser. Se pkt. 7.9.6 Akser og spennvidder for definisjon av akse og aksenummerering.
 harAkseTil  -  Angivelse av sluttaksen til brutypen. Tas fra skjema for størrelser/ akser. Se pkt. 7.9.6 Akser og spennvidder for definisjon av akse og aksenummerering.
 harArkivdata
 harAvlopstype
 harBelysningstype
 harBjelketype
 harBreddekoordinat  -  Breddekoordinat
 harBrudekkeType
 harBruidentifikasjon
 harBrukslast  -  Brukslast er den trafikklast som brua tillates for ved vanlig bruk (dvs. uten spesiell dispensasjon). Brukslast angis enten som Bruksklasse (Bk) eller som Aksellast/Totalvekt (AT). Bruksklasse er en betegnelse for bestemte laster/vekter som de forskjellige bruer tillates for. Lastene kan være aksellaster, boggilaster, trippelboggilaster og totalvekter. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall, f.eks. Bk8, Bk10 osv. Tallet angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner eller totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. For bruer som ikke kan klassifiseres etter bruksklassene, på grunn av lav bæreevne eller andre forhold, kan det angis hvilken (aksel/boggi/trippelboggi)last eller totalvekt for kjøretøy som tillates å passere brua. • Aksellast er den samlede tyngde som tillates overført til brua fra alle hjul på én aksel. • Boggilast er den samlede tyngde som tillates overført til brua fra en akselkombinasjon med to aksler. • Trippelboggilast er den samlede tyngde som tillates overført til brua fra en akselkombinasjon med tre aksler. Det vises til Håndbok R412 for definisjoner av laster. For koder se pkt. V-4.2. Eksempler: • Brukslast: Bk 10 (= Aksellast 10 tonn) • Brukslast: AT 3 (= Aksellast/Totalvekt 3 tonn)
 harBrustatus  -  Bruas status angir i hvilken fase/ stadium brua er i sitt livsløp: planlagt, trafikkert, nedlagt/sperret eller revet. Se kap. 6. For koder se pkt. V-5.2.
 harByggedata
 harByggeplan
 harElement
 harFasthetsklasse
 harFasthetsklasse_Betong
 harFasthetsklasse_Stal
 harFenderverkstype
 harForsterkningerOgOmbygginger
 harForsterkningOmbygging
 harFugeterskeltype
 harFugetype
 harFundamenteringsmate
 harFundamenteringsniva
 harGrundegenskaperVanligBru  -  Avser (Kategori : 1- Vegbru, 3- G/S-bru, 8- Jernbanebru
 harGuardrailType
 harHeisetype
 harHendelserOgErfaringer
 harHendelseType  -  Angir om registreringen gjelder en hendelse eller en erfaring. En hendelse er et engangstilfelle, f.eks. en påkjøring eller et belastningsbrudd, en erfaring er lærdom som kan overføres til andre lignende byggverk eller elementer.
 harInstrumenttype
 harKabeltype
 harKantdragerType
 harKonstruksjonsmateriale
 harKoordinat
 harKoordinater  -  Koordinater er i et format til bruk for forsvaret.
 harKvalitetssikring_av_registreringer  -  De aktuelle datafeltene nedenfor skal alltid fylles ut ved registrering av data i Brutus.
 harLagertype
 harLandkarType
 harLandomrade
 harLastdata_ke  -  Lastdata som kompleks egenskap
 harLastklasse  -  Lastklassen angir hvilke lastforskrifter brua er konstruert etter. For koder se pkt. V-4.1.
 harLengdekoordinat  -  Lengdekoordinat
 harMassetype
 harMaterialdefinisjon  -  Materialdefinisjon for elementer enligt 7.8.2
 harMaterialtype  -  Typekoden for konstruksjonsmaterialet til overbygningen angir hvilket byggemateriale som i hovedsak er brukt i byggverkstypen. For koder se pkt. V-8.6. Eksempler: • 2 Spennbetong • 3 Stål • 6 Tre
 harMaterialtype_Andre
 harMaterialtype_Betong
 harMaterialtype_Grundegenskap  -  Typekoden for konstruksjonsmaterialet til overbygningen angir hvilket byggemateriale som i hovedsak er brukt i byggverkstypen. For koder se pkt. V-8.6. Eksempler: • 2 Spennbetong • 3 Stål • 6 Tre
 harMaterialtype_Stal
 harMaterialtype_Tre
 harMembrantype
 harMusealStatus  -  Angir om byggverket har status som fredet, vernet eller verneverdig. Se kap. 6. For koder se pkt. V-5.3.
 harOverflatebehandling
 harOverflatebehandling_Betong
 harOverflateBehandling_Stal
 harOverflatebehandling_Tre
 harPakjorselsvern
 harPeletype
 harPilarType
 harRekkverkstype
 harServicebygg  -  Servicebygg kan være forskjellige typer bygg som eies av vegvesenet eller andre, som kiosk, toaletter, serveringssted osv. For koder se pkt. V-8.8. Eksempler: • Servering / Venterom / Toaletter • Toaletter • Venteskur
 harSlitelagstype
 harSpesielleAvtaler  -  Avtaler tilknyttet brua registreres. Utgåtte avtaler slettes fra Brutus, men tas vare på i arkivet.
 harStalsort
 harStatus
 harStorrelser
 harStorrelser_for_bruer  -  Disse størrelsene gjelder for Kategori 1-Vegbruer, 3-G/S-bruer og 8-Jernbanebruer, dvs. ordinære bruer i dagen.
 harStorrelser_for_ferjeleier  -  Disse størrelsene gjelder for Kategori 4-Ferjeleie.
 harStorrelser_for_konstruksjoner_i_fylling  -  Disse størrelsene gjelder for kategori 2-Bru i fylling og byggverkstype 1. Gjennomløpslengden til disse byggverkene går normalt tvers gjennom den overliggende vegfyllingen. Vegen som byggverkene betjener ligger oppå denne vegfyllingen.
 harStorrelser_for_stottekonstruksjoner  -  Disse størrelsene gjelder for Kategori 7-Støttekonstruksjoner.
 harStorrelser_for_tunneler_og_vegoverbygg  -  Disse størrelsene gjelder for Kategori 6-Tunnel/ Vegoverbygg.
 harTrafikkromsmal  -  Bredder (føringsavstander) og høyder gjelder for den aktuelle vegtilknytningen. Dvs. at vegen på brua, vegen under brua og elv/sjø under brua har tre ulike sett med bredder og høyder. Alle bredder måles horisontalt eller angis som horisontalprojeksjon på vannlinjen. Alle høyder måles vertikalt eller angis som vertikalprojeksjon på loddlinjen.
 harVeggruppe  -  Veggruppen angir tillatt spesialtransport/tungtransport. Veggruppe A angir et vegnett uten bruer, eller inkluderer bruer med to eller flere felt. Veggruppe B betyr at vegnettet inneholder kun énfelts bruer. Merk at énfelts bruer konstruert for lastklassene 1969, 1971, 1986 og 1995 uten videre kan klassifiseres til Bk10 og dermed veggruppe A. For koder se pkt. V-4.3.
 harVegidentifisering  -  Vegidentifisering (vegident.) angir vegbeliggenhet, vegkategori, vegstatus, vegnr., hovedparsell og kilometerangivelse. Landskap som terreng eller bebyggelse nær byggverket blir tilknyttet på samme måte som veg, men uten angivelse av vegkategori og vegnr. Kun navn skal angis for landskapsdeler.
 harVingetype
 HendelserOgErfaringer
 Hovedbyggverkstype  -  Identifisering (ID) av konstruksjonens hovedbyggverkstype. En bru kan bestå av flere byggverkstyper, f.eks. bjelkebru, platebru, hengebru, osv. Hovedbyggverkstypen identifiserer hvilken type som er dominerende i konstruksjonen eller som utgjør den største delen av brua og som blir registrert i byggverkets profil/ hoveddata. Ved oppføring av flere byggverkstyper gis den med den høyeste byggverkstypekoden automatisk ID-status, men dette kan overstyres av bruker.
 Hoveddata_Bruidentifikasjon
 Hovedparsell  -  Hovedparsell ved bruas startpunkt. En 2-sifret tallkode som angir vegens hovedparsellnummer ved konstruksjonens startpunkt.
 Hoyde_fritt_seillop  -  Høyden for fritt seilløp er høyden fra Sjøkartverkets referansenivå, vannstanden HAT (Høyeste Astronomiske Tidevann), og opp til laveste punkt på brua over vannlinjen. Tidligere (dvs. før 01.01.2000) ble høyden på seilløp angitt i forhold til vannstanden MV + Z0 hvor Z0 = vannstandsvariasjonen på stedet = Spring høyvann (SVH) – Middelvann (MV) (Merk at SVH og MV er de gamle betegnelsene) Fritt seilløp under en bru er definert som et rektangel med høyde Hs og bredde Bs. UK rektangel sammenfaller med vannstanden HAT og OK rektangel sammenfaller med laveste berøringspunkt til UK brubane. Seilløpet plasseres normalt sentrisk om den største frie høyden, eller sentrisk om midten av bruspennet, men forhold som farledens plassering i forhold til bunndybder mm. kan avgjøre sideveis plassering.
 Hoyde_malt_3m_midtfelt  -  Minste målte høyde over de midtre 3 m av vegen. Ekstra høydemål for tunneler eller bruer med overliggende fagverk o.l.
 Hoyde_sk  -  Støttekonstruksjonens totale høyde målt vertikalt fra UK såle til OK murkrone. Ved varierende høyder angis gjennomsnittshøyden (måles fra tegning)
 Hoyre  -  Minste føringsavstand for kjørebanen, på høyre side sett i kilometreringsretningen. Dersom brua kun har én føringsavstand angis kun venstre føringsavstand. Dersom brua har midtdeler angis føringsavstand for både venstre og høyre kjørebane.
 ID  -  Registrering av bruas hovedvegidentifikasjon (hovedvegident.).
 ID_status  -  ID-status etter sjekk mot Nasjonal vegdatabank (NVDB). OK/ Feil/ Ikke sjekket.
 Innvendig_bredde  -  Gjelder for bru i fylling (kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling), vegoverbygg og tunnelkonstruksjoner. Innvendig bredde angir innvendig minimumsbredde målt vinkelrett på gjennomløpets senterlinje. Se Fig. 7.9.2-1 og 7.9.2-2.
 Innvendig_bredde_kif  -  Gjelder for bru i fylling (kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling), vegoverbygg og tunnelkonstruksjoner. Innvendig bredde angir innvendig minimumsbredde målt vinkelrett på gjennomløpets senterlinje. Se Fig. 7.9.2-1 og 7.9.2-2.
 Innvendig_bredde_t_vob  -  Innvendig bredde angir innvendig minimumsbredde målt vinkelrett på gjennomløpets senterlinje.
 IntressantFor  -  Kode og beskrivelse for hvilke interessenter som har interesse av å kjenne til hendelsen/erfaringen. Kode fås fra verdiliste.Eksempler: • Regionen • Vegdirektoratet • Ferjeselskap • Forsikringsselskap
 Kaiareal  -  Angir totalt kaiareal. Beregnes av Brutus som (kai)lengde x (kai) bredde.
 Kaibredde  -  Angir total kaibredde eller gjennomsnittsbredden på kaia.
 Kailengde  -  Angir total kailengde eller gjennomsnittslengden på kaia. For tilleggskai registreres her den effektive kailengden som er lengden fra front ferjekaibru og fram til enden av kaia ved rett kai eller til det punktet hvor kaia begynner å runde av ved krum kaiende. Se fig. 7.9.4-1.
 Kailengde_hovedbyggverkstype  -  Brutus angir lengden av kaia som er identifisert som hovedtype.
 Kilometrering
 KilometreringStart  -  Kilometreringsverdi for bruas startpunkt. Bruas startpunkt defineres som punktet hvor overbygningens startpunkt skjærer vegens senterlinje.
 Kjorebaneareal  -  Bruas kjørebaneareal, dvs. bruas lengde multiplisert med gjennomsnittlig føringsbredde for kjørebanen. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
 Kjorebaneareal_kif  -  Bruas kjørebaneareal, dvs. bruas lengde multiplisert med gjennomsnittlig føringsbredde for kjørebanen. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
 Kjorebaneareal_vb  -  Bruas kjørebaneareal, dvs. bruas lengde multiplisert med gjennomsnittlig føringsbredde for kjørebanen. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
 Klassifiseringsar  -  Året brua er gitt sin brukslast. Før 1981 ble bruer i Bk10 tillatt for 42 tonn totalvekt, etter dette for 50 tonn. Feltet totalvekt oppdateres automatisk i Brutus ved endring av brukslast og klassifiseringsår.
 Klima
 Kommune  -  Ersätts med kommunekod fra skjema.geonorge.no?
 KompleksEgenskap
 Konstruktor  -  Ansvarlig for prosjektering – VL
 Kontrollert_av  -  Navn på personen som kontrollerer innlagte data i Brutus.
 Kontrollert_dato  -  Angir når kontrollen ble utført.
 Koordinatdato  -  Registreringsdato for koordinater.
 Koordinater  -  Koordinater er i et format til bruk for forsvaret.
 Koordinatformat  -  Koordinatformat. Velges fra meny.
 Koordinatkilde  -  Koordinatkilde. Velges fra meny. F.eks. GPS, Vegdatabank osv.
 koordinatverdi
 Kotehoyde  -  Kotehøyden angir høyden på topp landkar i forhold til standard nullpunkt (havoverflate/ kote 0 NGO). Se fig. 7.9.4-2.
 Kotetekst  -  Koteteksten er en fritekst som beskriver hvor kotehøyden er angitt (f. eks. topp landkar).
 Kvalitetssikring_av_registreringer  -  De aktuelle datafeltene nedenfor skal alltid fylles ut ved registrering av data i Brutus.
 Landomrade
 Lastdata_ke  -  Lastdata som kompleks egenskap
 Lengde
 Lengde_sk  -  Støttekonstruksjonens totallengde målt langs murkronens horisontalprojeksjon.
 Lopenummer_HendelseOgErfaring  -  Løpenummer for en viktig hendelse eller erfaring som ønskes registrert.
 Malt_hoyde_med_km_retning  -  Minste målte høyde i felt med kilometreringsretningen. Gjelder for kjørefelt nr. 1/3/5/7.
 Malt_hoyde_mot_km_retning  -  Minste målte høyde i felt mot kilometreringsretningen. Gjelder for kjørefelt nr. 2/4/6/8.
 Masseoverdekning  -  Masseoverdekning for kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling. Masseoverdekningen er minste avstand fra overkant kjørebane ned til konstruksjonen målt langs senterlinje veg.
 Materialdefinisjon  -  Materialdefinisjon for elementer enligt 7.8.2
 Materialdefinisjon_Andre
 Materialdefinisjon_Betong
 Materialdefinisjon_Stal
 Materialdefinisjon_Tre
 Merknad  -  Merknad tilknyttet elementtypen
 Merknad_element  -  Eventuelt merknad til elementet Eksempler: • Varmvalsete I-bjelker. H = 390 mm • U-50x100x50 stolper, H = 1,1m. Topplist L
 MerknadLandomrade  -  Eventuell merknad vedrørende landområdet skrives her. Eksempler: • Ett felt er merket for kjøretøyer over 7 meter. • Vedlikeholdes av Borre havnevesen, med tilskudd fra Statens vegvesen. • Denne kaien er kun for av og påstigning av passasjerer.
 minuter
 Navn  -  Byggverksnavn
 Navn_pa_veg_elv_fjord  -  Angi navn på vegtilknytning. Dersom brua går over navngitte områder, elver/ fjorder osv. angis navn på disse. Eksempler: • Østfoldbanen • Ørje kanal
 Nummer
 Oppstillingsplasser  -  Antall oppstillingsplasser er det antallet personbiler det er plass til i ferjekøen.
 Originaltegning
 Parkeringsplasser  -  Dersom det er parkeringsmuligheter i nærheten av fergekaien som ikke inngår i oppstillingsplassene, skal disse angis.
 Prosess  -  Her beskrives arbeidsprosessen, med kode og tekst fra Prosesskode - 2, for det arbeidet som ble utført i forbindelse med hendelsen. Eksempler: • 87.42 Mekanisk reparasjon (av betong) • 86.126 Fingerfuge • 86.31 Kjøresterkt rekkverk i stål
 provo:was derived from
 provo:was influenced by
 qkdv:Dimensionless
 qudt:applicable Planck unit
 qudt:categorized as
 qudt:citation
 qudt:coherent unit system
 qudt:conversion coefficient
 qudt:currency exponent
 qudt:definition reference
 qudt:derived quantity kind of system
 qudt:dimension exponent
 qudt:dimension inverse
 qudt:exact constant
 qudt:exact match
 qudt:field code
 qudt:float percentage
 qudt:has allowed unit
 qudt:has dimension
 qudt:has non-coherent unit
 qudt:has vocabulary
 qudt:integer percentage
 qudt:is base quantity kind of system
 qudt:latex definition
 qudt:math definition
 qudt:negative delta limit
 qudt:online reference
 qudt:out of scope
 qudt:Positive delta limit
 qudt:quantity
 qudt:reference
 qudt:reference unit
 qudt:relevant quantity kind
 qudt:specialization
 qudt:system definition
 qudt:system derived quantity kind
 qudt:system dimension
 qudt:ucum code
 qudt:unit for
 qudt:value
 qudt:value for quantity
 Rasteplass  -  Dersom det er en rasteplass i tilknytning til fergeleiet, skal det angis her.
 Registrering_endret_dato  -  Angir når data ble endret i Brutus.
 Registrering_merknad  -  Her skrives evt. generell merknad om byggverket.
 Registreringsdato  -  Angir når brua først ble registrert i Brutus. Feltet oppdateres automatisk ved innlegging av ny konstruksjon i databasen.
 Registrert_av  -  Navnet på personen som utførte registreringen av brua i Brutus.
 sekunder
 Senterlinjeavstand  -  Tilsvarer horisontalavstanden mellom senterlinje ferjekaibru og ytterkanten av kaifendringen, målt normalt på senterlinje fergekaibru. Senterlinjeavstanden begrenser bredden på fergen. Se fig. 7.9.4-1.
 sh:alternative path  -   Represents a SPARQL 1.1 AlternativePath. The (single) value of this property must be an rdf:List of path elements.
 sh:and  -   Links a constraint with a list of shapes.
 sh:class
 sh:closed
 sh:datatype  -   Specifies an RDF datatype that all value nodes must have.
 sh:declare  -  Points at a namespace prefix declaration.
 sh:derived values  -   Links a constraint with a sh:ValuesDeriver used to compute the property values.
 sh:disjoint
 sh:equals
 sh:flags  -   This property is an optional constraint parameter that defines flags to be used with regular expression pattern matching. When present it requires the presence of sh:pattern. Its syntax is the same as that used by the SPARQL REGEX() function. The constraint is violated when any value node fails to match the regular expression defined by the pattern and modified by the flags.
 sh:hasValue  -   Specifies a value that must be among the value nodes.
 sh:ignored properties
 sh:in  -   Specifies a list of allowed values. Each value node must be among the members of the given list.
 sh:inverse path  -   Represents a SPARQL 1.1 InversePath. The (single) value of this property represents an inverse path (object to subject).
 sh:language in  -   Specifies a list of language tags that all value nodes must have.
 sh:less than
 sh:less than or equals
 sh:max count  -   Specifies the maximum number of values in the set of value nodes.
 sh:max exclusive  -   Specifies the maximum exclusive value of each value node.
 sh:max inclusive  -   Specifies the maximum inclusive value of each value node.
 sh:max length  -   Specifies the maximum string length of each value node.
 sh:message  -   A human-readable message (possibly with placeholders for variables) explaining the cause of the result. Multiple values are possible assuming they have different languages.
 sh:min count  -   Specifies the minimum number of values in the set of value nodes.
 sh:min exclusive  -   Specifies the minimum exclusive value of each value node.
 sh:min inclusive  -   Specifies the minimum inclusive value of each value node.
 sh:min length  -   Specifies the minimum string length of each value node.
 sh:node
 sh:node kind  -   Specifies the node kind (e.g. IRI or Literal) each value node.
 sh:not
 sh:one or more path  -   Represents a SPARQL 1.1 OneOrMorePath. The (single) value of this property represents a path that is matched one or more times.
 sh:or
 sh:order
 sh:path  -   This property is used to specify a path in constraints. The values are either:
  • nodes that are rdf:Lists (for sequence paths)
  • nodes with exactly one value for either sh:inversePath, sh:alternativePath, sh:zeroOrMorePath, sh:oneOrMorePath or sh:zeroOrOnePath
  • IRIs (for a single predicate path)
 sh:pattern  -   This property specifies a regular expression pattern in the same syntax as that defined for the SPARQL REGEX() function. If the property sh:flags is present then its value defines flags to be used for pattern matching. The constraint is violated if some value node does not match the regular expression.
 sh:qualified max count
 sh:qualified min count
 sh:qualified value shape  -   This property specifies a value shape. It requires the presence of sh:qualifiedMaxCount and/or sh:qualifiedMinCount>. The constraint is violated if the number of value nodes that satisfy the value shape is less than the minimum or greater than the maximum.
 sh:severity  -   The severity of the result. When used at constraints, this defines the severity that produced results shall have.
 sh:shape
 sh:shapesGraph
 sh:stem  -   Specifies a string value that the IRI of the value nodes must start with.
 sh:unique lang  -   Specifies whether all values in the set of node values must have a unique language tag. The constraint is violated if the boolean value is true and two or more value nodes have the same language tags.
 sh:zero or more path  -   Represents a SPARQL 1.1 ZeroOrMorePath. The (single) value of this property represents a path that is matched zero or more times.
 sh:zero or one path  -   Represents a SPARQL 1.1 ZeroOrOnePath. The (single) value of this property represents a path that is matched zero or one times.
 Sist_endret_av  -  Navn på personen som endret data i Brutus.
 Skjevhet
 Skjevhet_sluttpunkt  -  Skjevhet for byggverkets sluttpunkt oppgis i nygrader (400g sirkel).
 Skjevhet_startpunkt  -  Skjevhet for byggverkets startpunkt oppgis i nygrader (400g sirkel). Bruas skjevhet er den vinkel opplagerlinjene danner med normalen på bruas senterlinje. Angir skjevhet ved start av bru hhv. slutt av bru. Vinkelen regnes ut fra normalen og angis som positiv med urviseren og negativ mot urviseren.
 Skjevhet_startpunkt_kif  -  Skjevheten for kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling. Skjevheten er den vinkelen bruas/ gjennomløpets senterlinje har målt normalt på den overliggende vegens senterlinje. Vinkelen regnes ut fra normalen og angis som positiv med urviseren og negativ mot urviseren. Skjevheten oppgis i nygrader (400g sirkel).
 Skjevhet_startpunkt_vb  -  Skjevhet for byggverkets startpunkt oppgis i nygrader (400g sirkel). Bruas skjevhet er den vinkel opplagerlinjene danner med normalen på bruas senterlinje. Angir skjevhet ved start av bru hhv. slutt av bru. Vinkelen regnes ut fra normalen og angis som positiv med urviseren og negativ mot urviseren.
 skos:altLabel  -  skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties.
 skos:changeNote
 skos:definition
 skos:editorialNote
 skos:example
 skos:hiddenLabel  -  skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties.
 skos:historyNote
 skos:inScheme
 skos:notation
 skos:note
 skos:prefLabel  -  skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties.
 skos:scopeNote
 SluttAkse  -  Akse-/ seksjonsnummer for elementets sluttakse eller plassering i lengderetningen.
 Spennvidde  -  Spennvidden for normale bruer defineres som den horisontale avstanden mellom skjæringspunktene for opplagerlinjene til overbygningen og senterlinjen til bru og målt langs senterlinje bru. Se fig.7.9.6-2 til 7.9.6-4 og 7.9.6-8 til 7.9.6-10. For bruer med innhengte midtspenn er spennvidden på midtspennet lik avstanden mellom opplagerlinjene for dette elementet, mens spennvidden for spennet som helhet er avstanden mellom opplagerlinjene til underbygningen. I Brutus kan bare spennvidden på totalspennet registreres, mens lengden på innhengte spenn må registreres som tekst i tekstfeltet. Se fig.7.9.6-5. Tilsvarende gjelder for bruer med ett ledd i et spenn. Spennvidden til hver utkragerdel må registreres som tekst i tekstfeltet, mens selve leddet kan oppføres som fuge. Se fig.7.9.6-6. For rene utkragere, som f.eks. endespennet på en bru uten landkar, registreres spennvidden på det frie utkragerspennet. Det må her defineres en akse i enden på brua/utkrageren. Se fig. 7.9.6-7. For spesielle bruer, som beskrevet ovenfor under akser, er spennvidden til bruas hovedspenn lik avstanden mellom opplagerlinjene til hovedfundamentene. Se også fig 7.9.6-11 til 7.9.6-16.
 SpesielleAvtaler  -  Avtaler tilknyttet brua registreres. Utgåtte avtaler slettes fra Brutus, men tas vare på i arkivet.
 StartAkse  -  Akse-/ seksjonsnummer for elementets startakse eller eneste aksetilknytning. Hentes fra verdiliste over aksenr./ navn fra størrelser/ akser.
 StartNavn  -  Navn/ beskrivelse av første akse/ seksjon – VL
 StatiskSystem  -  Det statiske systemet er en beskrivelse av bæresystemets statiske virkemåte. Se pkt. A-4.4 og pkt. V-6.2 for koder og figurer.
 Storrelser
 Storrelser_for_bruer  -  Disse størrelsene gjelder for Kategori 1-Vegbruer, 3-G/S-bruer og 8-Jernbanebruer, dvs. ordinære bruer i dagen.
 Storrelser_for_ferjeleier  -  Disse størrelsene gjelder for Kategori 4-Ferjeleie.
 Storrelser_for_konstruksjoner_i_fylling  -  Disse størrelsene gjelder for kategori 2-Bru i fylling og byggverkstype 1. Gjennomløpslengden til disse byggverkene går normalt tvers gjennom den overliggende vegfyllingen. Vegen som byggverkene betjener ligger oppå denne vegfyllingen.
 Storrelser_for_stottekonstruksjoner  -  Disse størrelsene gjelder for Kategori 7-Støttekonstruksjoner.
 Storrelser_for_tunneler_og_vegoverbygg  -  Disse størrelsene gjelder for Kategori 6-Tunnel/ Vegoverbygg.
 StorsteSpenn  -  Angir spennvidden til det største spennet. Se pkt. 7.9.6 for definisjoner. Feltet oppdateres automatisk i Brutus.
 Tekst
 Totalpris  -  Totale byggekostnader i ferdigstillelsesåret. Inkludert prosjektering, byggeledelse, merverdiavgift etc.
 Totalvekt  -  Kjøretøyets maksimale totalvekt. Totalvekt er den samlede tyngde av kjøretøyet/vogntoget , lasten, føreren og eventuelle passasjerer som tillates å passere brua. Eksempler: • Totalvekt 31t (= Totalvekt 31 tonn med aksellaster på 8 tonn) • Totalvekt 50 t (=Totalvekt 50 tonn med aksellaster på 10 tonn)
 Trafikkromsmal  -  Bredder (føringsavstander) og høyder gjelder for den aktuelle vegtilknytningen. Dvs. at vegen på brua, vegen under brua og elv/sjø under brua har tre ulike sett med bredder og høyder. Alle bredder måles horisontalt eller angis som horisontalprojeksjon på vannlinjen. Alle høyder måles vertikalt eller angis som vertikalprojeksjon på loddlinjen.
 Type  -  Angivelse av byggverkets type(r). Bruas byggverkstype registreres, eller hvis byggverket består av flere typer, registreres disse fortløpende. Se kap. A-4 for betegnelser og beskrivelser. For komplett liste over koder for byggverkstyper se pkt. V-6.1. Eksempler: • 211 Platebru, massiv, rektangulært tverrsnitt • 360 Bjelkebru, valsede bjelker • 541 Buebru, underliggende brudekke, bue m. massivt tverrsnitt
 unit:Afghani
 unit:Algerian Dinar
 unit:Argentine Peso
 unit:Armenian Dram
 unit:Aruban Guilder
 unit:Australian Dollar
 unit:Azerbaijanian Manat
 unit:Bahamian Dollar
 unit:Bahraini Dinar
 unit:Baht
 unit:Balboa
 unit:Bangladeshi Taka
 unit:Barbados Dollar
 unit:Bel
 unit:Belarussian Ruble
 unit:Belize Dollar
 unit:Bermuda Dollar
 unit:Bolivian Mvdol (Funds code)
 unit:Boliviano
 unit:Brazilian Real
 unit:Brunei Dollar
 unit:Bulgarian Lev
 unit:Burundian Franc
 unit:Canadian Dollar
 unit:Cape Verde Escudo
 unit:Cayman Islands Dollar
 unit:Cedi
 unit:CFA Franc BCEAO
 unit:CFA Franc BEAC
 unit:CFP franc
 unit:Chilean Peso
 unit:Colombian Peso
 unit:Comoro Franc
 unit:Convertible Marks
 unit:Cordoba Oro
 unit:Costa Rican Colon
 unit:Croatian Kuna
 unit:Cuban Peso
 unit:Cyprus Pound
 unit:Czech Koruna
 unit:Dalasi
 unit:Danish Krone
 unit:Decibel
 unit:Decibel Carrier Unit
 unit:Denar
 unit:Diopter
 unit:Djibouti Franc
 unit:Dobra
 unit:Dominican Peso
 unit:East Caribbean Dollar
 unit:Egyptian Pound
 unit:Ethiopian Birr
 unit:Euro
 unit:European Composite Unit (EURCO) (Bonds market unit)
 unit:European Monetary Unit (E.M.U.-6) (Bonds market unit)
 unit:European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (Bonds market unit)
 unit:European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (Bonds market unit)
 unit:Falkland Islands Pound
 unit:Fiji Dollar
 unit:Foot Candle
 unit:Forint
 unit:Franc Congolais
 unit:Gibraltar pound
 unit:Gold (one Troy ounce)
 unit:Gold franc (special settlement currency)
 unit:Gram
 unit:Guarani
 unit:Guinea Franc
 unit:Guyana Dollar
 unit:Haiti Gourde
 unit:Hong Kong Dollar
 unit:Hryvnia
 unit:Iceland Krona
 unit:Indian Rupee
 unit:Iranian Rial
 unit:Iraqi Dinar
 unit:Jamaican Dollar
 unit:Japanese yen
 unit:Jordanian Dinar
 unit:Kenyan Shilling
 unit:Kilogram Second Squared
 unit:Kina
 unit:Kroon
 unit:Kuwaiti Dinar
 unit:Kwanza
 unit:Kyat
 unit:Lao kip
 unit:Lari
 unit:Latvian Lats
 unit:Lebanese Pound
 unit:Lek
 unit:Lempira
 unit:Leone
 unit:Liberian Dollar
 unit:Libyan Dinar
 unit:Lilangeni
 unit:Lithuanian Litas
 unit:Loti
 unit:Lux
 unit:Malagasy Ariary
 unit:Malawi Kwacha
 unit:Malaysian Ringgit
 unit:Maltese Lira
 unit:Manat
 unit:Mauritius Rupee
 unit:Metical
 unit:Mexican Peso
 unit:Mexican Unidad de Inversion (UDI) (Funds code)
 unit:Million US Dollars
 unit:Million US Dollars per Flight
 unit:Million US Dollars per Year
 unit:Moldovan Leu
 unit:Moroccan Dirham
 unit:Naira
 unit:Nakfa
 unit:Namibian Dollar
 unit:Nepalese Rupee
 unit:Netherlands Antillian Guilder
 unit:New Israeli Shekel
 unit:New Taiwan Dollar
 unit:New Turkish Lira
 unit:New Zealand Dollar
 unit:Ngultrum
 unit:North Korean Won
 unit:Norwegian Krone
 unit:Nuevo Sol
 unit:Ouguiya
 unit:Pa'anga
 unit:Pakistan Rupee
 unit:Palladium (one Troy ounce)
 unit:Pataca
 unit:Peso Uruguayo
 unit:Philippine Peso
 unit:Phot
 unit:Platinum (one Troy ounce)
 unit:Pound Sterling
 unit:Pula
 unit:Qatari Rial
 unit:Quetzal
 unit:Rial Omani
 unit:Riel
 unit:Romanian New Leu
 unit:Rufiyaa
 unit:Rupiah
 unit:Russian Ruble
 unit:Rwanda Franc
 unit:Saint Helena Pound
 unit:Samoan Tala
 unit:Saudi Riyal
 unit:Serbian Dinar
 unit:Seychelles Rupee
 unit:Silver (one Troy ounce)
 unit:Singapore Dollar
 unit:Slovak Koruna
 unit:Solomon Islands Dollar
 unit:Som
 unit:Somali Shilling
 unit:Somoni
 unit:South African Rand
 unit:South Korean Won
 unit:Special Drawing Rights
 unit:Sri Lanka Rupee
 unit:Sudanese Pound
 unit:Surinam Dollar
 unit:Swedish Krona
 unit:Swiss Franc
 unit:Syrian Pound
 unit:Tanzanian Shilling
 unit:Tenge
 unit:Trinidad and Tobago Dollar
 unit:Tugrik
 unit:Tunisian Dinar
 unit:Uganda Shilling
 unit:UIC franc (special settlement currency)
 unit:Unidad de Valor Real
 unit:Unidades de formento (Funds code)
 unit:United Arab Emirates dirham
 unit:United States Dollar (next day) (funds code)
 unit:United States Dollar (same day) (funds code)
 unit:US Dollar
 unit:Uzbekistan Som
 unit:Vatu
 unit:Venezuelan bolvar
 unit:Vietnamese ??ng
 unit:WIR Euro (complementary currency)
 unit:WIR Franc (complementary currency)
 unit:Yemeni Rial
 unit:Yuan Renminbi
 unit:Zambian Kwacha
 unit:Zimbabwe Dollar
 unit:Zloty
 v440:Andre_buer_og_hvelv
 v440:Andre_byggverk
 v440:Andre_byggverkstyper
 v440:Andre_fagverk_sprengverk_og_hengverk
 v440:Andre_henge-_og_flytebruer
 v440:Andre_kassebruer
 v440:Andre_konstruksjoner
 v440:Andre_kulverter_ror_og_hvelv_i_fylling
 v440:Andre_platebruer
 v440:Annen_overbygning
 v440:Annen_underbygning
 v440:Annet
 v440:Annet_element
 v440:Annet_element_Annet_element
 v440:Annet_utstyr
 v440:AnnetElement
 v440:avsnitt  -  Avsnitt i Håndbok v440
 v440:Bevegelig_overbygning
 v440:Bevegelig_overbygning_Annet_bevegelig_overbygningselement
 v440:Bevegelig_overbygning_Avballanseringssystem
 v440:Bevegelig_overbygning_Hovedbjelke
 v440:Bevegelig_overbygning_Maskin
 v440:Bevegelig_overbygning_Motvekt
 v440:Bevegelig_overbygning_Tannkrans_drivverk
 v440:Bevegelig_overbygning_Tverrbaerer
 v440:Bevegelig_overbygning_Wire_kjetting
 v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1
 v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Annet_bjelkeelement
 v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Hovedbjelke
 v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrbaerer
 v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrkryss
 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5
 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_andre
 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_med_vinger
 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_skra_platekanter
 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5
 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_andre
 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_med_vinger
 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_skra_platekanter
 v440:Bjelkebru_BH1
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_andre
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_DT_elementer
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_I_elementer
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_modifiserte_I_elementer
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_svalbard_gangbru
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_tverrspent_plate_med_bjelker
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_ubatbjelker_tyskerbjelker
 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_utligger_utkraget
 v440:Bjelkebru_NIB
 v440:Bjelkebru_NIB_andre
 v440:Bjelkebru_NIB_etterspente_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_NIB_etterspente_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_NIB_forspente_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_NIB_forspente_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_NOB_massivtverssnitt
 v440:Bjelkebru_NOB_NOT
 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_andre
 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_elementbru_nr_1
 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_1
 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_2
 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_3
 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_ikke_NIB_NOB_NOT
 v440:Bjelkebru_NOT_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_NOT_NOB_andre
 v440:Bjelkebru_NOT_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_plassprodusert
 v440:Bjelkebru_plassprodusert_andre
 v440:Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_plassprodusert_overliggende_bjelker
 v440:Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_andre
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_andre
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker
 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_andre
 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_med_samvirke
 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_uten_samvirke
 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_M
 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_I_profiler
 v440:Bjelkeramme
 v440:Bjelkeramme_andre
 v440:Bjelkeramme_med_bunnplate
 v440:Bjelkeramme_med_fjellfot
 v440:Bjelkeramme_med_salefundament
 v440:Bjelkeramme_med_salefundament_og_trykkbjelker
 v440:Bru_i_fylling
 v440:Brudekke_Slitelag
 v440:Brudekke_Slitelag_Annet_brudekkeelement
 v440:Brudekke_Slitelag_Brudekke_sek_baeresystem
 v440:Brudekke_Slitelag_Kantdrager
 v440:Brudekke_Slitelag_Pahengt_gangbane
 v440:Brudekke_Slitelag_Slitelag_fuktisolasjon
 v440:Brudekke_Slitelag_Slitelag_i_kulvert
 v440:bSINorway
 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger
 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_andre
 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt
 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt_tre_flere_vegger
 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_med_flens
 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_U-tverrsnitt
 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_uten_flens
 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke
 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_andre
 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_fagverksbue
 v440:Buebru_og_hvelvbru
 v440:Buebru_overliggende_brudekke
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_andre
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_hultverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_profilert_tverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_hultverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_fagverksbue
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_andre
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_hultverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_hultverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_fagverksbue
 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_profilert_tverrsnitt
 v440:Buebru_underliggende_brudekke
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_andre
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt_strekkband
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt_strekkband
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_fagverksbue
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_nettverksbue
 v440:Buebru_underliggende_brudekke_profilert_tverrsnitt_strekkband
 v440:Buefundament
 v440:Buekonstruksjon
 v440:Buekonstruksjon_Annet_bueelement
 v440:Buekonstruksjon_Bue
 v440:Buekonstruksjon_Buesoyle
 v440:Buekonstruksjon_Buevegg
 v440:Buekonstruksjon_Hengestenger
 v440:Buekonstruksjon_Langsgaende_bjelke
 v440:Buekonstruksjon_Langsgaende_plate
 v440:Buekonstruksjon_Overmur
 v440:Buekonstruksjon_Tverrbaerer
 v440:Byggverk
 v440:Byggverksdel
 v440:Byggverkselement
 v440:Byggverkskategori_og_Status
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Annen_status
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Bygges_ikke_aldri
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Nedlagt_sperret
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Nybygd_ikke_trafikkert
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Planlagt
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Revet
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Trafikkert
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Fredet
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Vernet
 v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Verneverdig
 v440:Diverse_typekoder
 v440:Diverse_typekoder_Servicebygg
 v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Annet
 v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Kiosk
 v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Rasteplass_ja
 v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Rasteplass_nei
 v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Servering_Venterom_Toaletter
 v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Venterom_Toaletter
 v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Venteskur
 v440:Fagverk
 v440:Fagverk_Annet_fagverkselement
 v440:Fagverk_Fagverksvegg
 v440:Fagverk_Langbaerer
 v440:Fagverk_Tverrbaerer
 v440:Fagverk_Vindavstivning
 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt
 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_andre
 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_hellende_baerevegger
 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke
 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke_vertikale_endestaver
 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke
 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde
 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_andre
 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_mellomliggende_brudekke
 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_overliggende_brudekke
 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_underliggende_brudekke
 v440:Fagverksbru_sprengverksbru_og_hengverksbru
 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr
 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Annet_fastmontert_tilkomstutstyr
 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Heis
 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Leider
 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Malevogn
 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Trapp
 v440:Ferjekaibru
 v440:Ferjekaibru-utstyr
 v440:Ferjekaibru-utstyr_Annet_ferjekaibru-utstyr
 v440:Ferjekaibru-utstyr_Brufendring_buffer
 v440:Ferjekaibru-utstyr_Frontbjelke
 v440:Ferjekaibru-utstyr_Heisebjelke
 v440:Ferjekaibru-utstyr_Heisesystem
 v440:Ferjekaibru-utstyr_Sperrebom
 v440:Ferjekaibru_andre
 v440:Ferjekaibru_reservebru_mobil
 v440:Ferjekaibru_standard_1982
 v440:Ferjekaibru_standard_1993
 v440:Ferjeleie
 v440:Fjelltunnel
 v440:Fjelltunnel_med_elementhvelv
 v440:Fjelltunnel_med_plasstopt_hvelv
 v440:Fjelltunnel_rasprengt
 v440:Flytebru
 v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_med_forankring
 v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_uten_forankring
 v440:Flytebru_andre
 v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
 v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_soyler
 v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
 v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_soyler
 v440:Flytebru_neddykkede_pontonger
 v440:Forankring
 v440:Forankring_Annen_forankring
 v440:Forankring_Fjellforankring
 v440:Forankring_Forankring_av_pontong
 v440:Forankring_Forankring_av_rorbru
 v440:Forankring_Gravitasjonsforankring
 v440:Forsterkning_og_Ombygging
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_andre
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppspent_med_kabler
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppspent_med_stag
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppstemplet
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_palimt_stalplater_profiler
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_fagverk
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_stalplater_profiler
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_stalprofil_og_oppspent_m_stag
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_pasveist_stalplater_profiler
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_andre
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_ekstra_langbaerere
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_palimt_stalplate_profil
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_samvirkepastop_med_fordybling
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_samvirkepastop_uten_fordybling
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_andre
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_forankring_i_friksjonsplate
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_forankring_i_nedgravd_drager
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utskifting_av_bakfyllmasser
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utvidelse_av_sale
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utvidelse_av_sale_tilleggspeling
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_andre
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_fordelende_pastop
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_samvirkepastop_med_fordybling
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_samvirkepastop_uten_fordybling
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_andre
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_omstop_av_fundament
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_omstop_av_pilar
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_pilartopp
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_utvidet_fundament
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_utvidet_fundament_tilleggspeling
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre_Forlenget_kulvert_ror
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_andre
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_hel_utskifting
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_hel_utskifting_med_ombygning_av_underbygning
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_ny_frihoyde
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_ny_frittbaerende_uten_utskifting_av_gammel
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_pahengt_gangbaner
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utskiftet_brudekke
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utvidet
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utvidet_brudekke
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_andre
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_fundament
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_landkar
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_pilar
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_dykdalber
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_ferjekaibru
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_ferjeleie_annen
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_landomrade
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_liggekai
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_moloer
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_sekundaerkai
 v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_tilleggskai
 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru
 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_andre
 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger
 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger_med_motvekt
 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger
 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger_med_motvekt
 v440:G_S_Bru
 v440:Generelle_Administrative_Data
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Akershus
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Aust-Agder
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Buskerud
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Finnmark
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Hedmark
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Hordaland
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_More_og_Romsdal
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Nord-Trondelag
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Nordland
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Oppland
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Oslo
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Ostfold
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Rogaland
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Sogn_og_Fjordane
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Sor-Trondelag
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Telemark
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Troms
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vegdirektoratet
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vest-Agder
 v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vestfold
 v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone
 v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Indre_kyststrok
 v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Innland
 v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Kyststrok
 v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Vaerharde_kyststrok
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_distrikt
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_distrikt_Egen_liste
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_eier
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_eier_Egen_liste
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade_Egen_liste
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_kommune
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_kommune_Egen_liste
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Andre
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Baneeier
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Ingen_ute_av_drift
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kommunen
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kraftselskapet
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_OPS-selskapet
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Privat
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Drift_for_andre
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Fylkeskommenen
 v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Staten
 v440:Grunn_og_underbygning
 v440:Grunn_og_underbygning_element
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Annen_fundamenteringsmate
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Armert_jord
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Sale
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Spissbaerende_peler
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Spunt-kasse
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Svevende_peler
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_0-5_m_vanndybde
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_10-20_m_vanndybde
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_5-10_m_vanndybde
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_Annet_fundamenteringsniva
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_Over_vann
 v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_storre_enn_20_m_vanndybde
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Annen_landkartype
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_med_rom
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_med_topplate
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_uten_topplate
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Sale_drager
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Skivelandkar
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Uten_landkar
 v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Vinkellandkar
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Annen_massetype
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Fjell
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Grus_og_stein
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Leire
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sand
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sand_og_grus
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Silt_leire
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sprengstein
 v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Ukjent
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Annet_pakjorselsvern
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-beskyttet
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-dimensjonert
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-ubeskyttet
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-beskyttet_med_fender
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-beskyttet_med_fylling
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-dimensjonert
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-ubeskyttet
 v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-varsling_av_biltrafikk
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Annen_peletype
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Massiv_stalpel
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Profilstalpel
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Rammet_betongpel
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Tre_betongpel
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Trepel
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Ukjent_peletype
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Utstopt_betongpel
 v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Utstopt_stalrorspel
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Annen_soyle_type
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Fagverk
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Firkant_med_hulrom_b_mindre_eller_lik_5t
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Firkant_uten_hulrom_b_mindre_eller_lik_5t
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Mangekant
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Sirkulaer_med_hulrom
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Sirkulaer_uten_hulrom
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Skive_b_storre_enn_5t
 v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Valseprofil
 v440:Grunnen
 v440:Grunnen_Annen_grunn
 v440:Grunnen_Armert_jord
 v440:Grunnen_Byggegrop
 v440:Grunnen_Erosjonssikring
 v440:Grunnen_Fylling
 v440:Grunnen_Grontareal
 v440:Grunnen_Peler
 v440:Grunnen_Skraningsbeskyttelse
 v440:Grunnen_Spunt
 v440:Heisutstyr
 v440:Heisutstyr_Aggregat
 v440:Heisutstyr_Annet_heiseutstyr
 v440:Heisutstyr_Elektrisk_styreskap
 v440:Heisutstyr_Hydrauliske_ror_slanger
 v440:Heisutstyr_Loftesylinder
 v440:Heisutstyr_Nodstrom_fra_ferje
 v440:Heisutstyr_Radiostyring
 v440:Heisutstyr_Signallys_for_ferjekaibru
 v440:Heisutstyr_Vedlikeholdsoppheng_for_fk-bru
 v440:Hengebru_med_bjelker
 v440:Hengebru_med_bjelker_andre
 v440:Hengebru_med_bjelker_ett_opphengt_sidespenn
 v440:Hengebru_med_bjelker_ett_tarn
 v440:Hengebru_med_bjelker_ingen_opphengte_sidespenn
 v440:Hengebru_med_bjelker_to_opphengte_sidespenn
 v440:Hengebru_med_fagverk
 v440:Hengebru_med_fagverk_andre
 v440:Hengebru_med_fagverk_ett_opphengt_sidespenn
 v440:Hengebru_med_fagverk_ett_tarn
 v440:Hengebru_med_fagverk_ingen_opphengte_sidespenn
 v440:Hengebru_med_fagverk_to_opphengte_sidespenn
 v440:Hengebru_med_kasse
 v440:Hengebru_med_kasse_andre
 v440:Hengebru_med_kasse_ett_opphengt_sidespenn
 v440:Hengebru_med_kasse_ett_tarn
 v440:Hengebru_med_kasse_ingen_opphengte_sidespenn
 v440:Hengebru_med_kasse_to_opphengte_sidespenn
 v440:Hengebru_skrastagbru_flytebru_og_nedtrykket_rorbru
 v440:Hengefagverksbru
 v440:Hengekonstruksjon
 v440:Hengekonstruksjon_Annen_hengekonstruksjon
 v440:Hengekonstruksjon_Avstivningsbaerer
 v440:Hengekonstruksjon_Baerekabel
 v440:Hengekonstruksjon_Festeelement_baerekabel
 v440:Hengekonstruksjon_Hengestang_med_feste
 v440:Hengekonstruksjon_Sadel_lager_baerekabel
 v440:Hengekonstruksjon_Tverrbaerer
 v440:Hengverksbru
 v440:Hengverksbru_andre
 v440:Hengverksbru_parabel
 v440:Hengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
 v440:Hengverksbru_trapes_overliggende_brubane
 v440:Hengverksbru_trapes_underliggende_brubane
 v440:Hengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
 v440:Hengverksbru_trekant_overliggende_brubane
 v440:Hengverksbru_trekant_underliggende_brubane
 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget
 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_andre
 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_bunnplate
 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_fjellfot
 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament
 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament_med_trykkbjelker
 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert
 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_andre
 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_bunnplate
 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_fjellfot
 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament
 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament_og_trykkbjelker
 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur
 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_med_mortel
 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_som_torrmur
 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_andre
 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_med_mortel
 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_hvelv_i_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv
 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_med_mortel
 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_som_torrmur
 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_andre
 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_med_mortel
 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_med_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
 v440:Jernbanebru
 v440:Kai
 v440:Kai_Andre_kaier
 v440:Kai_bevegelig_bru_og_andre_brutyper
 v440:Kai_Liggekai_strandkai
 v440:Kai_Liggekai_utstikker
 v440:Kai_Ro-ro-rampe
 v440:Kai_Sekundaerkai_
 v440:Kai_Tilleggskai_strandkai
 v440:Kai_Tilleggskai_strandkai_standard_1993
 v440:Kai_Tilleggskai_utstikker
 v440:Kai_Tilleggskai_utstikker_standard_1993
 v440:Kaiutstyr
 v440:Kaiutstyr_Annet_kaiutstyr
 v440:Kaiutstyr_Fenderverk
 v440:Kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
 v440:Kaiutstyr_Kantlist
 v440:Kaiutstyr_Redningsutstyr
 v440:kapitel  -  Kapitel i Håndbok v440
 v440:Kasse
 v440:Kasse_Annet_kasseelement
 v440:Kasse_Bunnplate
 v440:Kasse_Tverrbaerer
 v440:Kasse_Tverrskott
 v440:Kasse_Vegg
 v440:Kassebru
 v440:Kassebru_konstant_hoyde
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_andre
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_andre
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_skra_vegger
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger
 v440:Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
 v440:Kassebru_variabel_hoyde
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_andre
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_andre
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_skra_vegger
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger
 v440:Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
 v440:Klaffebru
 v440:Klaffebru_andre
 v440:Klaffebru_enarmet_bjelker
 v440:Klaffebru_enarmet_fagverk
 v440:Klaffebru_enarmet_kasse
 v440:Klaffebru_toarmet_bjelker
 v440:Klaffebru_toarmet_fagverk
 v440:Klaffebru_toarmet_kasse
 v440:kode  -  Code according to handbook V440
 v440:Kodeliste
 v440:Komponent
 v440:Konstruksjoner_i_fylling
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Annet_konstruksjonselement_i_fylling
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_element
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Fundament_Bunnplate
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Hvelvelement
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Lastfordelingsplate
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Rorelement
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Tak
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vegg
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vinge
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Andre
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_massiv
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_ribber
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_salefundament
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_salefundament_og_ribber
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_utkraget
 v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Prefabrikert_med_salefundament
 v440:Konstruksjonsmaterialer
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_fasthetsklasser
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_lettbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_normalbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB20_fcn-168
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB25_fcn-203
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB30_fcn-238
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB35_fcn-273
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB45_fcn-343
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB55_fcn-398
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB65_fcn-454
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB75_fcn-510
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B20_fcn-168
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B25_fcn-203
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B30_fcn-238
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B35_fcn-273
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B45_fcn-343
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B55_fcn-398
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B65_fcn-454
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B75_fcn-510
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B85_fcn-566
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B95_fcn-622
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_lettbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_normalbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC25_fcn-168
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC35_fcn-224
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC45_fcn-280
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC55_fcn-336
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC65_fcn-392
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC75_fcn-448
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC85_fcn-504
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC95_fcn-560
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_storre_enn_LC95
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C25_fcn-168
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C30_fcn-196
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C35_fcn-224
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C40_fcn-252
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C45_fcn-280
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C55_fcn-336
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C65_fcn-392
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C75_fcn-448
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C85_fcn-504
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C95_fcn-560
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_storre_enn_C95
 v440:Konstruksjonsmaterialer_fasthetsklasser
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Aluminium
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Andre_
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Andre_konstruksjonsmaterialer
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Betong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Betong_
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Plast
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Spennbetong
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stal
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stal_
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stein
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Tre
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Tre_
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_fasthetsklasser
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Annet_stal
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_Annet
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S275J2H
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355J2H
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NH
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NLH
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NH
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NLH
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_Annet
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S355N
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S355NL
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420M
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420ML
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420N
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420NL
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S460M
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S460ML
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_Annet
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S185
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235J2G3
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JO
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JR
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JRG1
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JRG2
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275J2G3
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275JO
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275JR
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355J2J3
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355JO
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_St_44-3N
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_St_52-3N
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_355
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_420
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_RSt_37-2
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_33
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-2
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-3N
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-3U
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_42
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_42-2
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-2
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-3N
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-3U
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52-3N
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52-3U
 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_USt_37-2
 v440:Kulvert_bjelkeramme_ror_og_hvelv_i_fylling
 v440:Kulvert_plassprodusert
 v440:Kulvert_plassprodusert_andre
 v440:Kulvert_plassprodusert_med_bunnplate
 v440:Kulvert_plassprodusert_med_fjellfot
 v440:Kulvert_plassprodusert_med_salefundament
 v440:Kulvert_plassprodusert_med_salefundament_og_trykkbjelker
 v440:Kulvert_prefabrikert
 v440:Kulvert_prefabrikert_andre
 v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr1
 v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr2
 v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr3
 v440:Kulvert_prefabrikert_med_plasstopt_bunnplate
 v440:Landfeste_for_flyte-rorbru
 v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Annet_landfesteelement
 v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Fundament
 v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Leddkonstruksjon
 v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Senkekasse
 v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Vegg
 v440:Landkar
 v440:Landkar_Annet_landkarelement
 v440:Landkar_Dekkplate
 v440:Landkar_Friksjonsplate
 v440:Landkar_Fundament
 v440:Landkar_Lastfordelingsplate
 v440:Landkar_Oppleggsbjelke_frittbaerende
 v440:Landkar_Vegg
 v440:Lastdata
 v440:Lastdata_Dispensasjon
 v440:Lastdata_Klassifiseringsar
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_1
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_10
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_11
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_12
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_13
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_2
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_3
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_4
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_5
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_6
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_7
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_8
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_9
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-42_tonn
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-50_tonn
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-60_tonn
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_6-275_tonn
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_7-295_tonn
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_8-31_tonn
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_T8-39_tonn
 v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_T8-50_tonn
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_Annet
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_LFV
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1899
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1977
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1993
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NVE
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_53
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_59
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_65
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_2_53
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1912
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1969
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1971
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1986
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1995
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_20
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_30
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_47
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_58
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_20
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_30
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_47
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_58
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_20
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_30
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_47
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_4_47
 v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_mindre_enn_12
 v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe
 v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe_Tungtransportgruppe_A
 v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe_Tungtransportgruppe_B
 v440:Lastdata_Totalvekt
 v440:Losmassetunnel
 v440:Losmassetunnel_andre
 v440:Losmassetunnel_hvelv_med_bunnplate
 v440:Losmassetunnel_hvelv_uten_bunnplate
 v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_med_bunnplate
 v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_uten_bunnplate
 v440:Marine_konstruksjoner
 v440:Marine_konstruksjoner_Dykdalber
 v440:Marine_konstruksjoner_Molo
 v440:Motvektshus
 v440:Motvektshus_Annet_motvektshuselement
 v440:Motvektshus_Fundament
 v440:Motvektshus_Hus
 v440:Motvektshus_Pakjorselsvern
 v440:Neddykket_rorbru
 v440:Neddykket_rorbru_andre
 v440:Neddykket_rorbru_fordelte_forankringer_tettere_enn_100_m
 v440:Neddykket_rorbru_konsentrerte_forankringer
 v440:Neddykket_rorbru_pa_bunnen_med_opplager
 v440:Neddykket_rorbru_pa_bunnen_uten_opplager
 v440:Neddykket_rorbruelement
 v440:Normalt_utstyr
 v440:Normalt_utstyr_Annet_normalt_utstyr
 v440:Normalt_utstyr_Fuge_fugekonstruksjon
 v440:Normalt_utstyr_Fugeterskel
 v440:Normalt_utstyr_Lager_m_lageravsats
 v440:Normalt_utstyr_Ledning_kabel
 v440:Normalt_utstyr_Rekkverk
 v440:Normalt_utstyr_Vannavlop_drenssystem
 v440:Ordinar_bru_i_dagen
 v440:Overbygning
 v440:Overbygning_og_brudekke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Annen_bjelketype
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Fagverksbjelke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_I-bjelke_H-bjelke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Kassebjelke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Omvendt_T-bjelke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Omvendt_U-bjelke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Rektangulaer_bjelke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_T-bjelke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_U-bjelke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Ukjent_type
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Aluminiumsdekke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Annet_brudekke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betong_plasstopt
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_med_pastop
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_uten_pastop
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Bridge-plank
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Gitterrister
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Staldekke
 v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Tredekke
 v440:Overbygning_og_brudekke_element
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Annen_kantdrager_type
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Ingen_med_pahengt_element
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Over_underliggende_med_pahengt_element
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Over_underliggende_uten_pahengt_element
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Overliggende_med_pahengt_element
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Overliggende_uten_pahengt_element
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Underliggende_med_pahengt_element
 v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Underliggende_uten_pahengt_element
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A2-1_Lettflytende_epoksy
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A2-2_Polymermodifisert_bitumenemulsjon_PmBE_60
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-1_Epoksy_og_stopeasfalt
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-2_Prefabrikert_membran
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-3_Polyurethanmembran
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-4_Kleber_PmBE_60_og_Topeka_4S
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_Annen_fuktisolering
 v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_Ingen_Membrantype
 v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper
 v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_A1_Asfaltslitelag
 v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Annet_slitelag
 v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_B1_Monolittisk_betongslitelag
 v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_B2_Betongpastop_slitelag
 v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Epoksy
 v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Ingen_Slitelagtype
 v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Tre
 v440:Overflatebehandling
 v440:Overflatebehandling_Betong
 v440:Overflatebehandling_Betong_Annen_overflatebehandling
 v440:Overflatebehandling_Betong_Epoxy
 v440:Overflatebehandling_Betong_Hydrofobiering_silan_siloksanimpregnering
 v440:Overflatebehandling_Betong_Ingen
 v440:Overflatebehandling_Betong_Maling_diffusjonsapent
 v440:Overflatebehandling_Betong_Polyuretan
 v440:Overflatebehandling_Betong_Slemming_diffusjonsapent
 v440:Overflatebehandling_Betong_Tett_belegg_med_slemming
 v440:Overflatebehandling_Stal
 v440:Overflatebehandling_Stal_Annen_overflatebehandling
 v440:Overflatebehandling_Stal_CMP_sinkp_spesifikasjon_nr_107-110_ikke_anbefalt
 v440:Overflatebehandling_Stal_Epoxy_mastik_polyuretan-system
 v440:Overflatebehandling_Stal_Etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
 v440:Overflatebehandling_Stal_Etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
 v440:Overflatebehandling_Stal_Ingen
 v440:Overflatebehandling_Stal_Maling_div_typer
 v440:Overflatebehandling_Stal_Metalcoat
 v440:Overflatebehandling_Stal_Metallisering_epoxy_mastik_polyuretan
 v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_107-110_Alkyd
 v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_107-110_annet
 v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_115-118_Alkyd_Klorkautsjuk
 v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_115-118_annet
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_1_Varmspr_aluminium_etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_1_Varmspr_sink_etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_2_Varmspr_Aluminiun_etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_2_Varmspr_sink_etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_aluminium_epoxy_polyuretan
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_aluminium_epoxy_polyuretan-akryl
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_sink_epoxy_polyuretan
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_sink_epoxy_polyuretan-akryl
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_4_CMP_sinkpulvermaling_spesifikasjon_nr_115-118
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_5_Sinkprimer_epoxy_polyuretan
 v440:Overflatebehandling_Stal_System_5_Sinkprimer_epoxy_polyuretan-akryl
 v440:Overflatebehandling_Stal_Ukjent
 v440:Overflatebehandling_Stal_Varmforsinking
 v440:Overflatebehandling_Tre
 v440:Overflatebehandling_Tre_Annen_overflatebehandling
 v440:Overflatebehandling_Tre_Beising
 v440:Overflatebehandling_Tre_Maling
 v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA
 v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA_besing_maling
 v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA_kreosot
 v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-kreosot
 v440:Overvakningsanlegg
 v440:Overvakningsanlegg_Annet_overvakningsanlegg
 v440:Overvakningsanlegg_Avfuktingsanlegg
 v440:Overvakningsanlegg_Instrumentering
 v440:Overvakningsanlegg_Katodisk_beskyttelse
 v440:Overvakningsanlegg_Sikkerhetsutstyr_skipspakjorsel
 v440:Parallellfagverksbru
 v440:Parallellfagverksbru_andre
 v440:Parallellfagverksbru_mellomliggende_brudekke
 v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaver
 v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaversekundaersystem
 v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_vertikale_endestaver
 v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver
 v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver_sekundaersystem
 v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_uten_vindavstivning
 v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
 v440:Pilar
 v440:Pilar_Annet_pilarelement
 v440:Pilar_Fundament
 v440:Pilar_Pakjorselsvern
 v440:Pilar_Rigel
 v440:Pilar_Sokkel
 v440:Pilar_Soyle_skive
 v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Andre
 v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Elementbru_nr_2
 v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Hulldekkeelementer
 v440:Plate_elementer_prefabrikerte
 v440:Plate_hovedbaeresystem
 v440:Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru
 v440:Platebru_massiv_BH5
 v440:Platebru_massiv_BH5_andre
 v440:Platebru_massiv_BH5_med_overliggende_forsterkning
 v440:Platebru_massiv_BH5_med_underliggende_kantforsterkning
 v440:Platebru_massiv_BH5_med_vinger
 v440:Platebru_massiv_BH5_rektangulaert_tverrsnitt
 v440:Platebru_massiv_BH5_skra_platekanter
 v440:Platebru_med_spareror_BH5
 v440:Platebru_med_spareror_BH5_andre
 v440:Platebru_med_spareror_BH5_med_vinger
 v440:Platebru_med_spareror_BH5_rektangulaert_tverssnitt
 v440:Platebru_med_spareror_BH5_skra_platekanter
 v440:Pontong
 v440:Ramme_og_gitterbjelkebru_og_andre_bjelkebruer
 v440:Rammebjelkebru
 v440:Reservebru
 v440:Reservebru_Acrow
 v440:Reservebru_andre
 v440:Reservebru_Bailey
 v440:Reservebru_Unifloat_flytebru
 v440:Reservebru_Universal_Mabey
 v440:Ribbeplatebru
 v440:Root  -  Rotklass i v440
 v440:Ror_i_fylling_glattvegget
 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_andre
 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_flatbunnet_lavprofil
 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_liggende_ellipse
 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_paereformet
 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_sirkulaert
 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_staende_ellipse
 v440:Ror_i_fylling_korrugert
 v440:Ror_i_fylling_korrugert_andre
 v440:Ror_i_fylling_korrugert_flatbunnet_lavprofil
 v440:Ror_i_fylling_korrugert_liggende_ellipse
 v440:Ror_i_fylling_korrugert_paereformet
 v440:Ror_i_fylling_korrugert_sirkulaert
 v440:Ror_i_fylling_korrugert_staende_ellipse
 v440:Rullebru
 v440:Rullebru_andre
 v440:Rullebru_bjelker
 v440:Rullebru_fagverk
 v440:Rullebru_kasse
 v440:Skrastagbru_med_bjelker
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_andre
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_to_opphengte_spenn
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_kasse
 v440:Skrastagbru_med_kasse_andre
 v440:Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
 v440:Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_to_opphengte_spenn
 v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
 v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
 v440:Skrastagfagverksbru
 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring
 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_andre
 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_med_bakvegg
 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_uten_bakvegg
 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_med_bakvegg
 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_uten_bakvegg
 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring
 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_andre
 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_kassetverrsnitt
 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_rortverrsnitt
 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_apen_frontvegg
 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_hel_frontvegg
 v440:Spesielle_installasjoner
 v440:Spesielle_installasjoner_Annen_spesiell_installasjon
 v440:Spesielle_installasjoner_Brannslokkingsustyr
 v440:Spesielle_installasjoner_Dreneringsanlegg
 v440:Spesielle_installasjoner_El-forsyningsanlegg
 v440:Spesielle_installasjoner_Maleutstyr
 v440:Spesielle_installasjoner_Radio-_TV-utstyr
 v440:Spesielle_installasjoner_Teleutstyr
 v440:Spesielle_installasjoner_Ventilasjonsanlegg
 v440:Spesielt_kaiutstyr
 v440:Spesielt_kaiutstyr_element
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Annen_fendertype
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Bildekk
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Confender
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Dumperdekk
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Fenderpanel
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Stalrorsfender
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Sylinderfender
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_V-fender
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_V_og_confender
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Annen
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Kjetting
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Lasehake_pa_fallport
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Lasehake_pa_resess
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Annen_heis_type
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Ensidig_tarn_med_strekksylinder
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Galge_med_strekksylinder
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Galge_med_vinsj
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Tosidig_tarn_med_strekksylinder
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Tosidige_trykksylindere
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vippe_med_strekksylinder
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vippe_med_vinsj
 v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vossa-vinsj
 v440:Sprengverksbru
 v440:Sprengverksbru_andre
 v440:Sprengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
 v440:Sprengverksbru_trapes_overliggende_brubane
 v440:Sprengverksbru_trapes_underliggende_brubane
 v440:Sprengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
 v440:Sprengverksbru_trekant_overliggende_brubane
 v440:Sprengverksbru_trekant_underliggende_brubane
 v440:Statisk_system
 v440:Statisk_system_Annet
 v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_ett_ledd
 v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_to_ledd
 v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_tre_ledd
 v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_uten_ledd
 v440:Statisk_system_Fritt_opplagt_system
 v440:Statisk_system_Kontinuerlig_system
 v440:Statisk_system_System_med_ett_ledd_i_felt
 v440:Statisk_system_System_med_to_ledd_i_felt
 v440:Stottekonstruksjon  -  Et byggverk som støtter tilbakefylte løsmasser og som er utsatt for permanente laster fra jordtrykk. Byggverk som tilhører denne kategori forutsettes å ha en selvstendig funksjon og ikke inngå som del i et byggverk som tilhører en annen kategori. For eksempel er en støttemur som er del av en vingemur til et landkar eller en kulvert, elementer i en bru. Byggverkstyper 91 og 92 (støttemurer) tilhører Kategori 7 – Støttekonstruksjon.
 v440:Stottekonstruksjon_Annet_stottekonstruksjonselement
 v440:Stottekonstruksjon_element
 v440:Stottekonstruksjon_Forankringsstag
 v440:Stottekonstruksjon_Friksjonsplate
 v440:Stottekonstruksjon_Fundament
 v440:Stottekonstruksjon_Kjeglemur
 v440:Stottekonstruksjon_Lastfordelingsplate
 v440:Stottekonstruksjon_Vegg
 v440:Stottemur_plassprodusert
 v440:Stottemur_plassprodusert_andre
 v440:Stottemur_plassprodusert_massiv
 v440:Stottemur_plassprodusert_ribber_med_forankring
 v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_
 v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_forankring
 v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_ribber
 v440:Stottemur_prefabrikert
 v440:Stottemur_prefabrikert_andre
 v440:Stottemur_prefabrikert_armert_jord
 v440:Stottemur_prefabrikert_bingemur
 v440:Stottemur_prefabrikert_spunt
 v440:Stottemur_prefabrikert_torrmur
 v440:Stottemur_prefabrikert_tradkurver
 v440:Svingbru
 v440:Svingbru_andre
 v440:Svingbru_likearmet_bjelker
 v440:Svingbru_likearmet_fagverk
 v440:Svingbru_likearmet_kasse
 v440:Svingbru_ulikearmet
 v440:SVV
 v440:Tarn
 v440:Tarn_Annet_tarnelement
 v440:Tarn_Fundament
 v440:Tarn_Pakjorselsvern
 v440:Tarn_Sokkel
 v440:Tarn_Tarnbein
 v440:Tarn_Tarnrigel
 v440:Tilleggsutstyr
 v440:Tilleggsutstyr_Annet_tilleggsutstyr
 v440:Tilleggsutstyr_Inntaksrist_varegrind
 v440:Tilleggsutstyr_Luke_dor
 v440:Tilleggsutstyr_Lys
 v440:Tilleggsutstyr_Overbygg_tak
 v440:Tilleggsutstyr_Spesielle_skilt
 v440:Tilleggsutstyr_Stoyskjerm
 v440:Tilleggsutstyr_Utsmykning
 v440:Tunnel_vegoverbygg
 v440:Tunnelportal
 v440:Tunnelportal_andre
 v440:Tunnelportal_hvelv
 v440:Tunnelportal_rektangulaert_tverrsnitt
 v440:Tunnelportal_sirkulaert_tverrsnitt
 v440:Tverrspent_plate
 v440:Tverrspent_platebru_andre
 v440:Tverrspent_platebru_elementer
 v440:Tverrspent_platebru_lameller_plank
 v440:Underbygning
 v440:Utstyr
 v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper
 v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Annen_avlopstype
 v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Ror_apen_avrenning
 v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Ror_lukket_avrenning
 v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Sluk_apen_avrenning
 v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Sluk_lukket_avrenning
 v440:Utstyr_Belysningstyper
 v440:Utstyr_Belysningstyper_Annen_belysning
 v440:Utstyr_Belysningstyper_Flombelysning
 v440:Utstyr_Belysningstyper_Innelys_i_lukket_rom
 v440:Utstyr_Belysningstyper_Markeringslys_for_fly
 v440:Utstyr_Belysningstyper_Navigasjonslys_for_skip
 v440:Utstyr_Belysningstyper_Pyntelys
 v440:Utstyr_Belysningstyper_Varsellys_for_biltrafikk
 v440:Utstyr_Belysningstyper_Vegbelysning
 v440:Utstyr_element
 v440:Utstyr_Fugeterskeltyper
 v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_A1-Asfalt
 v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Annen
 v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_B1-Monolittisk_betong
 v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_B2-Betongpastop_slitelag
 v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Epoksy
 v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Ingen
 v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Tre
 v440:Utstyr_Fugetyper
 v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_apen_fuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_armert_gummifuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_flerelementfuge_gummi
 v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_fugetype
 v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_gummifuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_rulle_glidefuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_stalplatefuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge_med_kantforsterkning
 v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge_uten_kantforsterkning
 v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge_Transflex
 v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge_Waboflex
 v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge_Nodest
 v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge_Thormajoint
 v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_annen
 v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_apen
 v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Cipec-apen
 v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Cipec-tett
 v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Stup_FT-apen
 v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Stup_FT-tett
 v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_tett
 v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi
 v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Delastiflex_DL
 v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Honel
 v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Maurer
 v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Steelflex
 v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Tensalastic
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Cipec
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Delastiflex_MT
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Fel-Span
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Honel
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Maurer
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_slange_ACME
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Tensa-Grip
 v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Tensalastic
 v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge_Demag
 v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge_Vegvesenets_type
 v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge
 v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_slepeplate
 v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_slepeplate_fjaerbelastet
 v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_T-stal
 v440:Utstyr_Guardrailtyper
 v440:Utstyr_Guardrailtyper_Annen_guardrailtype
 v440:Utstyr_Guardrailtyper_Ekstra_stiv_vegforingsskinne
 v440:Utstyr_Guardrailtyper_Lett_vegforingsskinne
 v440:Utstyr_Guardrailtyper_Rektangulaer_profil
 v440:Utstyr_Guardrailtyper_Sirkulaer_profil
 v440:Utstyr_Guardrailtyper_Standard_vegforingsskinne
 v440:Utstyr_Instrumenttyper
 v440:Utstyr_Instrumenttyper_Andre_instrumenter_malere
 v440:Utstyr_Instrumenttyper_Jordtrykksmaler
 v440:Utstyr_Instrumenttyper_Stromforsyningsmaler
 v440:Utstyr_Instrumenttyper_Vannmaler
 v440:Utstyr_Instrumenttyper_Vindmaler
 v440:Utstyr_Lagertyper
 v440:Utstyr_Lagertyper_Annet_lager
 v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager
 v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_annet
 v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk
 v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk_forankret
 v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk_forankret_med_sidestyring
 v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armerte_gummiplater_gml_Viking
 v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_asfaltpapp
 v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_gummiremse
 v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager
 v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_annet
 v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_betongledd
 v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_gummitopf_Tobe_etc
 v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_kalott
 v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_stal
 v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_stopejern
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_annet
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_armert_gummiblokk
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_armert_gummiblokk_forankret
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_gummitopf_Tobe_el
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_kalott
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_stal
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_stopejern
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_annet
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_armert_gummiblokk
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_armert_gummiblokk_forankret
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_gummitopf_Tobe_el
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_kalott
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_stal
 v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_stopejern
 v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager
 v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_annet
 v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stal_1_rull
 v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stal_flere_ruller
 v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stopejern_1_rull
 v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stopejern_flere_ruller
 v440:Utstyr_Lagertyper_Spesielt_hengebrulager
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Andre_ledninger_kabeltyper_og_ror
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Fjernvarmeror_i_brua
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Hoyspent_el-kabel_i_brua
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kloakkror_i_brua
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_kjoreledning_NSB
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_luftledning
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Lavspent_el-kabel_i_brua
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Telekabel_i_brua
 v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Vannror_i_brua
 v440:Utstyr_Rekkverkstyper
 v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Annen_rekkverkstype
 v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Beskyttelsesrekkverk_o_jernbane
 v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Horisontale_profiler
 v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Massivt
 v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Netting
 v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Sprosser
 v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Strekkmetall
 v440:Utstyrs-_og_servicebygg
 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Andre_utstyrs-_og_servicebygg
 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Kontrolltarn
 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Maskinhus
 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Servicebygg
 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Utstyrshus
 v440:Vegbru
 v440:Vegdata
 v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet
 v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Bru_over_veg
 v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Byggverk_langs_veg
 v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Veg_pa_byggverk
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Annet
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Bebyggelse
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Bilveg
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Damkrone
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Elv_Innsjo
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Fjord_Sund
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_G_S-veg
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Jernbane
 v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Terreng
 v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane
 v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Hoyre
 v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Hoyre_Venstre
 v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Ingen
 v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Venstre
 v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb
 v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_feil
 v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_ikke_sjekket
 v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_ok
 v440:Vegdata_Kode_for_vegeier
 v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_Kommunen
 v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_Privat
 v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_SVV_Fylkeskommune
 v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_SVV_Staten
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Driftsveg_utgar
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Europaveg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Fylkesveg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Gang_sykkelvei
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Kommunal_veg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Privat_veg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Riksveg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Skogsvei
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Anlegg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Ferjeleie_kai_pa_operativ_veg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Gammel_veg_er_en_del_av_ny_veg_utgar
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Gammel_veg_veggrunn_ikke_lenger_kjorbar
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Midlertidig_veg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Moteplass_Gammel_veg_beholdes_til_vegformal
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Nedklassifisert_veg_status_ikke_bestemt
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Operativ_veg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Samband_pa_operativ_veg
 v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Ukjent_fiktiv_veg
 v440:Veglokk
 v440:Veglokk_Boliglokk
 v440:Veglokk_Naeringslokk
 v440:Veglokk_Servicelokk
 v440:x
 vaem:abbreviation
 vaem:acronym
 vaem:comment
 vaem:date
 vaem:has dimension
 vaem:has graph metadata
 vaem:is elaborated by
 vaem:is elaborated in
 vaem:is metadata for
 vaem:logo
 vaem:rationale
 vaem:todo
 vaem:uses non-imported resource
 vaem:with attribution to
 vann:preferredNamespacePrefix  -  The preferred namespace prefix to use when using terms from this vocabulary in an XML document.
 vann:preferredNamespaceUri  -  The preferred namespace URI to use when using terms from this vocabulary in an XML document.
 Vedlikeholdsansvarlig
 Veggtykkelse  -  Veggtykkelse for kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling. Veggtykkelsen måles vinkelrett på gjennomløpets senterlinje.
 Vegidentifisering
 Vegkategori  -  Vegkategori kan være f.eks. europa-, riks-, kommunalveg etc. For koder se pkt. V-3.3. Eksempler: • E (Europaveg) • F (Fylkesveg) • G (Gang/Sykkelveg)
 Vegnummer  -  Registrering av vegens nummer
 Vegstatus  -  Registerering av vegens status. For koder se pkt. V-3.4. Eksempler: • A (Anlegg) • K (Kai på operativ veg) • V (Operativ veg)
 Vekt
 Venstre  -  Minste føringsavstand for kjørebanen, på venstre side sett mot kilometreringsretningen, eller total føringsavstand hvis det er kun én føring. Dersom brua har midtdeler angis føringsavstand for både venstre og høyre kjørebane.
 Vinkel
 voag:has catalog entry
 voag:hasLicenseType
 voag:QUDT DIMENSIONS Vocab Catalog Entry
 voag:QUDT Quantity Kinds Vocabulary Catalog Entry v1.2
 voag:QUDT Schema Catalog Entry
 voag:QUDT UNITS Vocab Catalog Entry
 voag:with attribution to
 vs:term_status
 wot:assurance
 wot:src_assurance
 Z0  -  Vannstandsvariasjonen er forskjellen mellom middelvannstanden og laveste lavvann på kaistedet. Se fig. 7.9.4-2. Verdier fås fra Sjøkartverkets vannstandsstatistikk for nærmeste angitt sted. Merknad: Definisjoner og symboler i Sjøkartverkets tidevannstabeller ble revidert pr. 01.01.2000 og det vil ikke lenger være samsvar mellom gamle og nye verdier. Definisjoner før 01.01.2000: Z0 = Middelvann (MV) - Spring lavvann (SLV) Definisjoner etter 01.01.2000: Z0 = Middelvann (MSL) – Sjøkartnull Merknad: Laveste astronomiske tidevann (LAT) tilsvarer sjøkartnull, bortsett fra noen steder i sør- og østlige områder, bl.a. i Oslofjorden. Eksempler: Oslo: Z0 = 0.66 m = MSL 0.66 m – Sjøkartnull 0.00 m (for Oslo er LAT = 0.30 m) Bergen: Z0 = 0.90 m = MSL 0.90 m – LAT 0.00 m Tromsø: Z0 = 1.61m = MSL 1.61 m – LAT 0.00 m