http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Koordinatkilde
Property Koordinatkilde


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Koordinatkilde. Velges fra meny. F.eks. GPS, Vegdatabank osv.
rdfs:domain
Koordinater
rdfs:label
Koordinatkilde
rdfs:subPropertyOf
Tekst
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.