http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Pilar
Class v440:Pilar


v440:avsnitt
V-7.C2
v440:kapitel
V-7
v440:kode
C2
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Pilar
rdfs:subClassOf
harPilarType exactly 1
v440:Underbygning
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.