http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_soyler
Class v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_soyler


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
763
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Flytebru, kontinuerlig flyteelement uten forankring, kjørebane på søyler
rdfs:subClassOf
v440:Flytebru

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.