http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#harFenderverkstype
Property harFenderverkstype


rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:range
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper
rdfs:subPropertyOf
bs:hasProperty
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.