http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Bjelkebru_normerte_elementer_andre
Class v440:Bjelkebru_normerte_elementer_andre


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
349
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Bjelkebru normerte elementer andre
rdfs:subClassOf
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_ikke_NIB_NOB_NOT

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.