http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Vegdata_Kode_for_vegstatus_Ukjent_fiktiv_veg
Individual v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Ukjent_fiktiv_veg


v440:avsnitt
V-3.4
v440:kapitel
V-3
v440:kode
U
rdf:type
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus
rdfs:label
Ukjent/ fiktiv veg

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.