http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Utstyr_Fugeterskeltyper
Class v440:Utstyr_Fugeterskeltyper


v440:avsnitt
V-8.4
v440:kapitel
V-8
v440:kode
-
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Fugeterskeltyper
rdfs:subClassOf
v440:Utstyr
Instances
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_A1-Asfalt, v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Annen, v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_B1-Monolittisk_betong, v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_B2-Betongpastop_slitelag, v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Epoksy, v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Ingen, v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Tre

References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.