http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Utstyr_Fugetyper
Class v440:Utstyr_Fugetyper


v440:avsnitt
V-8.4
v440:kapitel
V-8
v440:kode
-
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Fugetyper
rdfs:subClassOf
v440:Utstyr
Instances
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_apen_fuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_armert_gummifuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_flerelementfuge_gummi, v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_fugetype, v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_gummifuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_rulle_glidefuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_stalplatefuge, v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge, v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge_med_kantforsterkning, v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge_uten_kantforsterkning, v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge_Transflex, v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge_Waboflex, v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge_Nodest, v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge_Thormajoint, v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_annen, v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_apen, v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Cipec-apen, v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Cipec-tett, v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Stup_FT-apen, v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Stup_FT-tett, v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_tett, v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi, v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Delastiflex_DL, v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Honel, v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Maurer, v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Steelflex, v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Tensalastic, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Cipec, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Delastiflex_MT, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Fel-Span, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Honel, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Maurer, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_slange_ACME, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Tensa-Grip, v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Tensalastic, v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge_Demag, v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge_Vegvesenets_type, v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge, v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_slepeplate, v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_slepeplate_fjaerbelastet, v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_T-stal

References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.