Class Hierarchy

 dcterms:Agent
 dcterms:AgentClass
     dcterms:AgentClass
 dcterms:BibliographicResource
 dcterms:Box
 dcterms:Frequency
 dcterms:ISO3166
 dcterms:ISO639-2
 dcterms:ISO639-3
 dcterms:LinguisticSystem
 dcterms:LocationPeriodOrJurisdiction
     dcterms:Jurisdiction
     dcterms:Location
     dcterms:PeriodOfTime
 dcterms:MediaTypeOrExtent
     dcterms:MediaType
         dcterms:FileFormat
         dcterms:PhysicalMedium
     dcterms:SizeOrDuration
 dcterms:MethodOfAccrual
 dcterms:MethodOfInstruction
 dcterms:Period
 dcterms:PhysicalResource
 dcterms:Point
 dcterms:Policy
 dcterms:ProvenanceStatement
 dcterms:RFC1766
 dcterms:RFC3066
 dcterms:RFC4646
 dcterms:RFC5646
 dcterms:RightsStatement
     dcterms:LicenseDocument
 dcterms:Standard
 dcterms:URI
 dcterms:W3CDTF
 Root
     Inspeksjon
         GenerellInspeksjon_R610
         Inspeksjon_V441
             Enkelinspeksjon
             Hovedinspeksjon
             Spesialinspeksjon
     Kodeliste
         Konsekvensgrad
         Konsekvenstype
         Skadearsak
             Annen_eller_ukjent
             Belastning
             Bruksskade
             Manglende_drift_eller_vedlikehold
             Materialfeil
             Miljoangrep
             Prosjekteringsfeil
             Ulykkeslast
             Utforelsesfeil
         Skadegrad
         Skadetype
             Annen_skade_eller_mangel
             Mangel
             Materialuavhengig_skade
             Skade_i_grunnen
             Skade_pa_betong
             Skade_pa_slitelag_eller_fuktisolasjon
             Skade_pa_stal
             Skade_pa_stein
             Skade_pa_tre
         Skadeutvikling
     Lokasjon
         Elementlokasjon
         V441Lokasjon
     Oppmaling_materialundersokelse
         Kontroll_overflatebelegg
             Heft_overflatebelegg_stal
             Inntrengningsdybde_vannavvisende_impregnering_betong
             Kontroll_saltmengde_klorider
             MEK_test
             Overmalbarhet_gammelt_belegg
             Tykkelse_overflatebelegg_stal
             Visuell_inspeksjon_overflatebelegg
         Materialundersokelse_betong
             Armeringslokalisering_betongoverdekning
             Fasthetsbestemmelse
             Impact_Echo
             Impulse_Response
             Korrosjonsundersokelse_EKP
             Maling_karbonatiseringsdybde
             Maling_kloridinnhold
             Maling_rissvidder
             Opphugning_korrosjonsbedommelse
             Spennkabelkontroll
             Strukturanalyse
             Termokamera
             Ultralyd
         Materialundersokelse_stal
             Fiberoptikk
             Godstykkelsesmaling_ultralyd
             Magnetpulverkontroll
             Momentkontroll_skruer
             Nagle_skruekontroll
             Penetrant
             Positiv_Material_Identifikasjon_PMI
             Rontgenkontroll
             Sveisekontroll
             Ultralydkontroll
             Virvelstromproving
         Materialundersokelse_stein
             Trykkfasthet_stein
         Materialundersokelse_tre
             Elektrisk_fuktmaler
             Hammer
             Kjerneprove
             Kontroll_spennkraft
             Proving_syl
             Ratedrill
         Oppmaling
             Maling_horisontalavstander_forskyvninger
             Maling_pilhoyder
             Maling_slitelagstykkelse
             Maling_sporslitasje
             Nivellement
     Sarbarhet
         Bareevne
         BrannOgExplosjon
         Framkommelighet
         Isgang
         SarbarhetFlom
         SarbarhetPakjorsel
         Skred
         Trafikksikkerhet
     Skade
     Skadebeskrivelse
     Skadekonsekvens
     Tiltak
         Driftstiltak
             Annet_tiltak__Driftstiltak
             Daglige_driftsoppgaver_pa_bevegelige_bruer
             Kontroll_eller_service_av_utstyr
             Opprensk_eller_opprydding_over_og_under_vann
             Rengjoring_av_de_forskjellige_elementene_pa_brua
             Renovasjon
         Fornyelse
             Annet_tiltak__fornyelse
             Man_tar_ut_restlevetiden_av_eksisterende_bru_og_ny_bru_vurderes
         Forsterkning
             Annet_tiltak__forsterking
             Tiltak_som_oker_baereevnen_for_ei_bru_eller_et_element__skadet_eller_ikke_skadet
         Innmaling_eller_Oppmaling
             Annet_tiltak__Innmaling_eller_Oppmaling
             Asfalttykkelse_ma_kartlegges
             Innmaling_av_brua_og_grunnen
             Oppmaling_av_skader
             Setningsmaling_av_pilarer_sarbar_baereevne
         Kontrollberegning
             Annet_tiltak__kontrollberegning
             Eventuelle_svekkelser_av_bruelementer_f_eks_redusert_stal_eller_armeringstverrsnitt_pga_korrosjon
             Eventuelle_tilleggslaster_f_eks_fra_alkalireaksjoner_i_betong_eller_okt_asfalttykkelse
         Materialundersokelse
             Annet_tiltak__materialundersokelse
             Kontroll_av_karbonatisering_fasthet_og_klorider
             Utfore_materialundersokelse_ved_en_spesialinspeksjon
         Ombygging
             Annet_tiltak__ombygging
             Breddeutvidelse
             Okning_av_frihoyder
             Pahengning_av_gangbaner
             Utskifting_av_brudekker
             Utskifting_av_hele_overbygningen
             Utskifting_eller_ombygging_av_underbygning
         ROS_analyse
             Annet_tiltak__ROS_analyse
             Brua_stenges_ved_flom_sarbar_Flom
             Elva_har_gatt_opp_i_brudekket_sarbar_Flom
             Forskyvning_i_ror_pga_flom_sarbar_Flom
             Lavt_rekkverk_sarbar_for_Trafikksikkerhet
             Manglende_sikkerhetsgjerde_over_utlop_sarbar_Trafikksikkerhet
             Pakjort_og_reparert_flere_ganger_sarbar_Pakjorsel
             Rasutsatt_bru_sarbar_Skred_eller_ras
             Stor_vannforing_ved_flom_og_fare_for_erosjon_under_fundamenter_sarbar_Flom
             Undergraving_av_fundamenter_sarbar_Flom
         Vedlikehold
             Annet_tiltak__Vedlikehold
             Planlagte_tiltak_for_a_opprettholde_bruenes_standard
                 Overflatebehandling_av_betong
                 Overflatebehandling_av_stal
                 Overflatebehandling_av_tre
                 Slitelag_og_membranarbeider
             Planlagte_tiltak_som_utfores_for_a_gjenopprette_et_skadet_elements_funksjonsdyktighet
                 Reparasjon_av_betongskader_over_eller_under_vann
                 Reparasjon_av_skader_pa_bru_og_kaiutstyr
                 Reparasjon_av_skader_pa_elementer_av_stal_stein_tre_og_evt_andre_materialer
             Tiltak_for_a_rette_pa_akutte_skader_eller_tiltak_som_ikke_kan_planlegges_pa_lang_sikt
                 Grunnarbeider_etter_erosjon_undergraving
                 Utskifting_av_skadede_elementer_av_betong_stal_stein_tre_eller_annet_materiale
                 Utskifting_av_skadet_bru_og_kaiutstyr
 Spatial Thing
     foaf:Person
 skos:Collection
     skos:OrderedCollection
 skos:Concept
 skos:ConceptScheme
 foaf:Agent
     foaf:Group
     foaf:Organization
     foaf:Person
 foaf:Document
     foaf:Image
     foaf:PersonalProfileDocument
 foaf:Label Property
 foaf:Online Account
     foaf:Online Chat Account
     foaf:Online E-commerce Account
     foaf:Online Gaming Account
 foaf:Project