http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Fasthetsbestemmelse
Class Fasthetsbestemmelse


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Bestemme trykk- og/eller strekkfasthet for herdet betong dersom det f. eks. er mistanke om undermåls betong eller ukjent betongfasthet. Betongfasthet er sjelden lavere enn det som er lagt til grunn ved dimensjonering. Behov for fasthetsbestemmelse ved rutinemessige inspeksjoner er som regel ikke til stede. Spesialinspeksjon Fasthetsbestemmelse kan være aktuelt dersom bæreevnen er for lav slik at en verifikasjon av virkelig trykkfasthet kan gi beregningsmessig gevinst. Heftprøver kan være aktuelt der det er behov for å kontrollere betongens strekkfasthet i forkant av en betongrehabilitering eller overflatebehandling. Trykkfastheten kan bestemmes ved: - Trykkprøving av utborede kjerner - Slaghammer (feltmetode) - CAPO-test/LOK-test (feltmetode) Overflatestrekkfasthet av betongen kan bestemmes ved: - Heftprøving Trykkprøving av utborede kjerner Gjennomføring Se henvisninger Trykkfasthetsprøving av utborede kjerner kan kombineres med følgende prøving: - E-modul - Densitet - Elektrisk motstand Fordeler og ulemper Metoden gir en nøyaktig verdi for betongtrykkfastheten i den aktuelle kjernen. Trykkprøving krever kostbart utstyr og er tidkrevende. Metoden er destruktiv, man må være forsiktig ved utboring slik at ikke armering skades. Kjerneboring i spennarmerte bruelementer utføres kun i helt spesielle tilfeller. Henvisninger Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser Håndbok R211 Feltundersøkelser NS-EN 12504-1 Slaghammer Gjennomføring Se henvisninger Fordeler og ulemper Metoden er svært rask, enkel og billig i bruk. Resultatet fra målingene vil være svært unøyaktige på grunn av alle usikkerhetsfaktorene. Verdiene kan imidlertid brukes for å få et bilde av hvordan trykkfastheten varierer i de ulike elementene. Metoden gir bare verdier for betongoverflaten. Henvisninger Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser Håndbok R211 Feltundersøkelser NS-EN 12504-2 CAPO-test/LOK-test Gjennomføring Boring av hull i betongoverflaten for montering av ekspanderende dybel som trekkes til brudd. Uttrekkskraften måles og konverteres til trykkfasthet. Fordeler og ulemper En destruktiv feltmetode som gir et tilstrekkelig nøyaktig resultat på stedet. Henvisninger Håndbok R211 Feltundersøkelser NS-EN 12504-3 Heftprøving Gjennomføring Se henvisninger Fordeler og ulemper Nøyaktigheten i måleresultatet avhenger av hvor godt den beskrevne prosedyren er fulgt. Erfaringsmessig er metoden ømfintlig for små avvik eller variasjon i prøvingsutførelsen. Henvisninger Håndbok R211 Feltundersøkelser
rdfs:label
Fasthetsbestemmelse
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_betong
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.