http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Maling_rissvidder
Class Maling_rissvidder


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Kartlegge rissvidder og opprissingsgrad, eventuelt med tanke på oppfølging over tid. Ved alkalireaksjoner kan rissviddemålinger benyttes til estimering av ekspansjon, samt ved gjentatte målinger over tid, estimering av ekspansjonshastighet. Måling av rissvidder kan være aktuelt i følgende tilfeller: - Elementer med et rissmønster som indikerer pågående alkalireaksjoner i betongen. - Elementer der det er påvist/dokumentert alkalireaksjoner i betongen. - Elementer med tydelige belastningsriss. - Elementer med grove enkeltriss. Gjennomføring Rissvidder kan måles ved bruk av risslinjal, med eller uten lupe. Alternativt kan det benyttes spesiallupe med innebygd linjal og lys. I de fleste tilfeller gir måling med risslinjal tilstrekkelig nøyaktighet. Ved etablering av rissmålelinjer skal disse markeres på konstruksjonen med nødvendig antall bolter (minimum start/slutt), på en slik måte at de kan finnes igjen for repeterende målinger over tid. Lokalitet av rissmålelinjer velges med bakgrunn i forventede variasjoner i: - Fuktpåkjenning - Betongkvalitet - Lastsituasjon og armeringsføring Lokalitet av målepunkt og målelinjer skal angis iht håndbok V441 Bruinspeksjon kapittel 3.1 Alle riss som krysser rissmålelinjene skal måles i krysningspunktet riss/målelinje. Dersom risset ikke lar seg måle akkurat i krysningspunktet (f.eks. pga. uregelmessigheter i overflaten), skal rissvidden måles så nær krysningspunktet som mulig. Alle enkeltmålinger identifiseres innenfor hver 10 cm langs målelinja og noteres i eget skjema. Rissviddemålingene rapporteres med enkeltmålinger. Ved systematiske rissmålinger over definerte målelinjer skal det i tillegg beregnes og rapporteres en rissindeks, antall riss og maksimum/minimum målte rissvidder. Temperatur og værforhold ved måling skal registreres. Ved repeterende målinger over tid bør følgende tilstrebes: - Målingene gjennomføres i perioder med stabile natt-/dagtemperaturer - Målingene utføres ved faste tidspunkter på året, med noenlunde like værforhold, f.eks. tidlig vår og høst Rissmålelinjene fotograferes i nødvendig omfang/detaljeringsgrad, men minimum med ett foto pr. 60 cm. Hovedinspeksjon Ved mistanke om/påvist alkalireaksjoner etableres faste rissmålelinjer som kan benyttes til rissviddemålinger over tid. Spesialinspeksjon Rissviddemålinger utføres i henhold til spesiell beskrivelse. Fordeler og ulemper Metoden er enkel og ikke-destruktiv og gir viktig informasjon om rissomfang/opprissingsgrad, også som grunnlag for estimering av ekspansjonsomfang ved alkalireaksjoner. Metoden er basert på manuelle målinger og er personavhengig. I tillegg er rissviddemålinger ømfintlig for temperatur- og fuktforhold. Henvisninger Håndbok R211 Feltundersøkelser
rdfs:label
Måling av rissvidder i betong
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_betong
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.