http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Skade
Class Skade


kode
-
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ved vurdering av skader inngår følgende: - Bestemme hvilke skadetyper de enkelte skader består av - Vurdere skadegrad og -omfang - Vurdere årsakene til at skadene har oppstått - Vurdere hvor alvorlige skadene er for hele brua og/eller omgivelsene, dvs. skadekonsekvens Som oftest er grunnlaget for å bedømme skader visuell kontroll, oppmålinger og materialundersøkelser. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig med statiske beregninger og/eller instrumentert overvåkning over lang tid for å få godt nok grunnlag til å vurdere skader riktig. For å ha en ensartet måte å beskrive skader på, brukes definerte skadetyper og skadeårsaker. I tillegg registreres skadegrad og en tekstlig beskrivelse av skaden. Hvilken konsekvens skaden har for hele brua, omgivelsene og brukerne beskrives med skadekonsekvens. Alle registrerte skader og tilhørende vurderinger knyttes til de ulike bruelementene. For hjelp til å bestemme skadegrad og skadekonsekvens, se kapittel 6 Beskrivelse av skadetyper og vedlegg V1 Eksempelsamling til skadetyper. Ved spesialinspeksjon/hovedinspeksjon av store/spesielle bruer kan det være aktuelt å lage en utvidet rapport for mer detaljert beskrivelse, se vedlegg V3 Utvidet inspeksjonsrapport.
rdfs:label
Skade
rdfs:subClassOf
HarSkadeutvikling exactly 1
HarDokumentSkade min 0
ForslagTilTiltakSkade min 0
Root
HarSkadekonsekvens min 0
foaf:depiction min 0
HarSkadegrad exactly 1
Aktuelle_oppmalinger_materialundersokelser min 0
HarSkadearsak exactly 1
HarSkadetype exactly 1
HarLokasjon exactly 1
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.