http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Strukturanalyse
Class Strukturanalyse


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Bestemme betongens indre struktur (f.eks. homogenitet, porøsitet, rissomfang) og sammensetning (f.eks. tilslagstype, kjemiske omvandlingsreaksjoner). Strukturanalyser benyttes blant annet for å finne skadeårsak og skadeomfang, f.eks. ved potensielle/dokumenterte alkalireaksjoner. Gjennomføring Strukturanalyser inkluderer visuelle undersøkelser av a) betongkjerner, b) planslip og c) tynnslip, se figur V1-7. Etter at kjernene er undersøkt tildannes spesialpreparerte plan-/tynnslip avhengig av hva som er formålet med analysen. Først deles kjernene i to deler i lengderetningen, deretter tildannes normalt planslipet fra den ene halvdelen og ett/flere tynnslip fra den andre. Både preparering av slip og etterfølgende analyser utføres iht. gjeldende håndbøker. Betongkjerne Kjernene undersøkes for - Riss - Utfellinger - Reaksjonsrender rundt tilslag - Inhomogeniteter m.m. Planslip Et planslip dekker normalt et areal tilsvarende kjernens diameter x lengde. Sagflaten impregneres med fluoriserende epoksy og slipes med stor presisjon, slik at alle fine riss og porer trer fram i UV-belysning. En planslipanalyse kan gjennomføres både med og uten mikroskop og kan gi informasjon om: - Riss i tilslag og pasta (mønster og omfang) - Reaksjonsrender rundt tilslag - Utfellinger i porer og riss - Fordeling av tilslag (kvalitativt) - Luftporer (innhold og fordeling) I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å kvantifisere opprissingen i betongen, f.eks. ved automatisert fotoanalyse eller manuelle risstellinger. Dette er spesialmetoder, som delvis er under utvikling, og som må beskrives i hvert tilfelle. Det finnes en egen metode (NS-EN 480-11) som beskriver automatisert luftporeanalyse av planslip. Denne metoden benyttes oftest til dokumentasjon av en betongs frostbestandighet i forbindelse med produksjon/bygging og er lite brukt i forbindelse med tilstandsundersøkelser av eldre konstruksjoner. Tynnslip Et tynnslip undersøkes i mikroskop og gir opplysninger om: - Tilslagstype (bergartstyper) - Kjemiske reaksjonsprodukter, f.eks. alkaligel, ettringitt - v/c-forhold - Luftinnhold - Karbonatiseringsdybde Hovedinspeksjon Strukturanalyse utføres normalt ikke. Spesialinspeksjon Strukturanalyse utføres ved f.eks. mistanke om alkalireaksjoner. Alkalireaksjoner skal dokumenteres ved strukturanalyser før skadeårsak 25 «Alkalireaktivt tilslag» settes i Brutus. Fordeler og ulemper Planslip og tynnslip er gode metoder for bestemmelse av betongens kvalitet, men de er destruktive, kostbare og tidkrevende. De er kun aktuelle å benytte når eventuelle skader og skadeårsaker ikke kan fastslås på annen måte eller når det er viktig å finne betongens sammensetning. Henvisninger Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser Håndbok R211 Feltundersøkelser NS-EN 932 NS-EN 480-11
rdfs:label
Strukturanalyse
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_betong
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.