https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_sink_epoxy_polyuretan
Individual v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_sink_epoxy_polyuretan


rdf:type
v440:Overflatebehandling_Stal
rdfs:label
System 3: Varmspr. sink + epoxy/polyuretan
System 3: Heat spraying zinc + epoxy / polyurethane
v440:avsnitt
V-8.7
v440:kapittel
V-8
v440:kode
71
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.