background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

97

• Akse 2 mot Fjellhammer
• Akse 4 mot Mosjøen

Navn/  beskrivelse  på  elementets  første 
akse/ seksjon.

Akse-/  seksjonsnummer  for  elementets 
sluttakse eller plassering i lengderetningen. 

7.8.2   Typekoder/ Detaljbeskrivelser

Detaljbeskrivelsen  er  tilpasset  elementty-
pen som blir beskrevet. Se ovenfor og ved-
legg V-8 for komplett typekode. Nedenfor 
beskrives de vanligste typekodene.

Typekoder for Materialer

Typekoden  for  konstruksjonsmaterialet 
angir hvilket byggemateriale som er brukt 
i  elementet.  Ved  flere  materialtyper  i  ele-
mentet angis hovedtypen. Se vedlegg V-8.6 
for materialkoder.

Eksempler:

• 1 Betong
• 3 Stål
• 6 Tre

Kvalitetsbetegnelse  (fasthetsklasse)  for 
angitt  materialtype  som  er  benyttet  i  ele-
mentet.  Se  koder  for  betongtyper  og  stål-
sorter i vedlegg V-8.6.

Eksempler:
- Betongtype (Terningfasthet)

• 15 B35    (tidl. C45)
• 22 B45    (tidl. C55)
• 42 LB45 (tidl. LC55)

- Stålsort (Fasthetsklasse) 

• 20 S235  (tidl. St37)
• 50 S355  (tidl. St52)

                                     

Overflatebehandlingstype  som  er  benyt-
tet  på  elementet.  Er  flere  typer  benyttet 
på  samme  element  angis  primærtypen. 
Se  koder  for  overflatebehandlingstyper  i 
vedlegg V-8.7.

Merknad:  Systemtyper  for  overflatebe-
handling av stål i verdilisten er iht. proses-
skode HB026/ utgave 1997. Disse benyttes 
inntil 

videre. 

Systemtyper 

iht. 

prosesskode HB 

R762

/ utgave 2007 vil bli 

introdusert i neste revisjon av Brutus.

Eksempler:
På stål

• 30 Varmforsinking
• 72 System 3: Varmspr. sink + epoxy/

polyuretan-akryl

Slutt

 – Aksenummer for elementets slutt

-

punkt – VL

Start

 – Navn/ beskrivelse av første akse/ 

seksjon – VL 

Materiale

 – Elementets 

konstruksjonsmateriale – VL 

Kvalitet

 – Fasthetsklasse – VL

Overflatebehandling

 – 

Type av overflatebehandling – VL