background image

96

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Eksempler:

• 122 Kulvert, prefabrikkert,

elementkulvert nr 2

• 141 Rør i fylling, korrugert, sirkulært
• 912 Støttemur, plassprodusert,

sålefundament

• 983 Tunnelkonstruksjon, hvelv

u/ bunnplate

Typekoden  for  konstruksjonsmaterialet 
angir hvilket byggemateriale som i 

hoved-

sak

 er brukt i byggverkstypen.

For koder se pkt. V-8.6

Eksempler:

• 1 Betong
• 3 Stål
• 5 Stein

7.8   Byggverkselementer

Se kap. 5 for oversikt over elementer.

Når man i Brutus har beskrevet en bygg-
verkskategori og en byggverkstype, vil pro-
grammet  supplere  en  godkjent  liste  over 
aktuelle elementer som man kan velge fra. 

Når  elementvalget  er  utført,  skal  man  i 
detaljbeskrivelsesfeltet  registrere  tilhø-
rende typekoder til elementet.

7.8.1   Elementtyper

Det vises til kapittel 5 for kodeoversikt og 
beskrivelser, samt til vedlegg V-7 for kom-
plett elementkode.

Normalt  bør  de  fleste  byggverkstyper 
beskrives med følgende elementer: Grunn-
elementer,  Konstruksjons-elementer  og 
Utstyrs-elementer.

Eksempler:

• B4   Fylling
• D21 Hovedbjelke
• E2   Slitelag/ fuktisolasjon
• H15 Rekkverk

Eventuelt merknad til elementet

Eksempler:

• Varmvalsete I-bjelker. H = 390 mm
• U-50x100x50 stolper, H = 1,1m.

Topplist L

Akse-/  seksjonsnummer  for  elementets 
startakse eller eneste aksetilknytning. Hen-
tes  fra  verdiliste  over  aksenr./  navn  fra 
størrelser/ akser.

Eksempler:

• Akse 1 mot sykehuset

Materiale

 – Byggverkets 

konstruksjonsmateriale – VL

Elementtype

 – 

Kode for elementtype – VL 

Merknad

 – 

Merknad tilknyttet elementtypen

Start

 – Aksenummer 

for elementets startpunkt – VL