background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

95

Eksempler:

•  810 Ferjekaibru
•  821 Tilleggskai, strandkai
•  827 Liggekai, utstikker

 

Beliggenheten forteller hvordan de enkelte 
kaitypene er plassert innbyrdes, f.eks. ved 
hjelp av himmelretninger.

Eksempler:

•  Pir A, mot nordøst
•  Pir A, mot sørvest
•  Pir B, mot nordvest

 
 

Typekoden  for  konstruksjonsmaterialet 
angir hvilket byggemateriale som i 

hoved-

sak

 er brukt i byggverkstypen.

For koder se pkt. V-8.6.

Eksempler:

•  1 Betong
•  3 Stål
•  5 Stein

 

Eventuell  merknad  vedrørende  konstruk-
sjonen skrives her.

Eksempler:

•  Omfatter også kai v/ferjesnuplass 

  (ikke inkl. i lengden)

•  Inkludert flytebrygge for småbåter

Detaljbeskrivelser av kaier:

Detaljbeskrivelsen  avhenger  de  forskjel-
lige kaitypene som inngår. Disse dataene, 
samt  vannstandsvariasjonen  Z

0, 

er  beskre-

vet under pkt. 7.9.4 Størrelser for ferjeleier.
 

Byggverkstyper for øvrige konstruksjoner

(Kategori : 2-Bru i fylling, 6-Tunnel/ Veg-
overbygg,  7-Støtte-konstruksjon,  9-Annen 
konstruksjon)
 
Disse byggverkstypene, bortsett fra bygg-
verkstype ”99 Andre konstruksjoner” som 
kan defineres helt fritt, består av monolit-
tisk  sammenstøpte  konstruksjoner  uten 
akseinndeling/  spennvidder/statisk  sys-
tem  mm.  Dette  gjør  typebeskrivelsen 
enklere enn for de andre typene.

 
 
Identifisering  (ID)  av  konstruksjonens 
hovedbyggverkstype.  Et  byggverk  kan 
bestå av flere byggverkstyper. Hovedbygg-
verkstypen identifiserer hvilken type som 
er dominerende i konstruksjonen eller som 
utgjør den største delen av byggverket og 
som  blir  registrert  i  byggverkets  profil/ 
hoveddata.

 
 
Angivelse  av  byggverkets  type(r).  Bygg-
verkstypen registreres, eller hvis byggver-
ket  består  av  flere  typer,  registreres  disse 
fortløpende.  Se  kap.  4  for  betegnelser  og 
beskrivelser og pkt. V-6.1 for komplett liste 
over koder for byggverkstyper.

Merknad

 – 

Merknad knyttet til byggverket

Materiale

 – Byggverkets 

konstruksjonsmateriale – VL

Beliggenhet

 – 

Konstruksjonens plassering 

Type

 – Byggverkstype – VL

ID

 – Hovedbyggverkstype