background image

94

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

struksjonsdelens  lengde  multiplisert  med 
bruas bredde.

Byggverkstyper for ferjeleier

(Kategori : 4 - Ferjeleie)

Ferjeleier  består  av  landområder  og  kon-
struksjoner i tilknytning til vannet som kai 
og  andre  marine  konstruksjoner.  I  Brutus 
behandles hver konstruksjonstype for seg, 
slik at hvert objekt får knyttet til seg aktu-
elle elementkoder og typekoder.

Landområde:

Servicebygg  kan  være  forskjellige  typer 
bygg  som  eies  av  vegvesenet  eller  andre, 
som kiosk, toaletter, serveringssted osv.
For koder se pkt. V-8.8.

Eksempler:

• Servering / Venterom / Toaletter
• Toaletter
• Venteskur

Dersom det er en rasteplass i tilknytning til 
fergeleiet, skal det angis her.

Antall  oppstillingsplasser  er  det  antallet 
personbiler det er plass til i ferjekøen.

Dersom det er parkeringsmuligheter i nær-
heten av fergekaien som ikke inngår i opp-
stillingsplassene, skal disse angis.

Eventuell merknad vedrørende landområ-
det skrives her.

Eksempler:

• Ett felt er merket for kjøretøyer over

7 meter.

• Vedlikeholdes av Borre havnevesen,

med tilskudd fra Statens vegvesen.

• Denne kaien er kun for av og påstig-   

  ning av passasjerer.

Kaier og marine konstruksjoner:

Identifisering  (ID)  av  hovedbyggverksty-
pen. Et ferjeleie kan ha flere byggverkstyper, 
f.eks.  ferjekaibru,  kai,  marine  konstruksjo-
ner  osv.  Hovedbyggverkstypen  identifise-
rer  hvilken  type  som  er  viktigst  eller  som 
blir registrert i byggverkets profil/ hoved-
data. Dette vil normalt være fejekaibrua.

Angivelse  av  byggverkstypekoden.  Kai-
ens  byggverkstype  registreres,  eller  hvis 
byggverket  består  av  flere  typer,  registre-
res disse fortløpende. Se kap. 4 for beteg-
nelser og beskrivelser.
For koder se pkt. V-6.1-8 .

Rasteplass

 – Har ferjeleiet rasteplass?

(Meny - J/N)

ID

 – Hovedbyggverkstype

Servicebygg

 – Servicebygg tilknyttet

 landområdet (Meny)

Merknad

 – 

Merknad knyttet til landområdet

Parkeringsplasser

 – Antall p-plasser

 utenom oppstillingsfeltet

Oppstillingsplasser

 – 

Antall oppstillingsplasser ved ferjekai 

Kaitype

 – Byggverkstype – VL