background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

93

Identifisering  (ID)  av  konstruksjonens 
hovedbyggverkstype.  En  bru  kan  bestå 
av  flere  byggverkstyper,  f.eks.  bjelkebru, 
platebru,  hengebru,  osv.  Hovedbyggverk-
stypen  identifiserer  hvilken  type  som  er 
dominerende  i  konstruksjonen  eller  som 
utgjør  den  største  delen  av  brua  og  som 
blir registrert i byggverkets profil/ hoved-
data. Ved oppføring av flere byggverksty-
per gis den med den høyeste byggverksty-
pekoden  automatisk  ID-status,  men  dette 
kan overstyres av bruker.

Angivelse  av  byggverkets  type(r).  Bruas 
byggverkstype registreres, eller hvis bygg-
verket består av flere typer, registreres disse 
fortløpende. Se kap. A-4 for betegnelser og 
beskrivelser. For komplett liste over koder 
for byggverkstyper se pkt. V-6.1.

Eksempler:

• 211 Platebru, massiv, rektangulært

tverrsnitt

• 360 Bjelkebru, valsede bjelker
• 541 Buebru, underliggende brudekke,

bue m. massivt tverrsnitt

Det statiske systemet er en beskrivelse av 
bæresystemets  statiske  virkemåte.  Se  pkt. 
A-4.4 og pkt. V-6.2 for koder og figurer.

Eksempler:

• 1 Fritt opplagt

• 2 Kontinuerlig
• 3 Ett ledd i felt

Angivelse av startaksen til brutypen.
Tas fra skjema for størrelser/ akser. 
Se pkt. 7.9.6 Akser og spennvidder for defi-
nisjon av akse og aksenummerering. 

 

Angivelse  av  sluttaksen  til  brutypen.  Se 
ovenfor.

Typekoden for konstruksjonsmaterialet til 
overbygningen angir hvilket byggemateri-
ale som i 

hovedsak

 er brukt i byggverksty-

pen. For koder se pkt. V-8.6.

Eksempler:

• 2 Spennbetong
• 3 Stål
• 6 Tre

Nærmere  angivelse  av  hvilken 

konstruk-

sjonsdel

 som er representativt for konstruk-

sjonsmaterialet til overbygningen i datafel-
tet ovenfor.

Angivelse av arealet til konstruksjonsdelen 
som er representativt for konstruksjonsma-

terialet til byggverkstypen. Arealet = kon

-

ID

 – Hovedbyggverkstype 

Statisk  system

  –  Bæresystemets  statiske 

virkemåte – VL

Type

 – Byggverkstype – VL 

Akse (fra)

 – Brua starter i akse nr. – VL

Materiale

  –  Overbygningens  konstruk

-

sjonsmateriale (VL)

Delnavn

 – Tekst knyttet til overbygningen

Akse (til)

 – Brua slutter i akse nr. – VL

Delareal

 – Areal for overbygningen – m²