background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

91

Brukslast er den trafikklast som brua tillates 
for ved vanlig bruk (dvs. uten spesiell dispen-
sasjon). Brukslast angis enten som Bruksklasse 
(Bk) eller som Aksellast/Totalvekt (AT).

Bruksklasse er en betegnelse for bestemte 
laster/vekter som de forskjellige bruer til-
lates for. Lastene kan være aksellaster, bog-
gilaster,  trippelboggilaster  og  totalvekter. 
Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av 
et tall, f.eks. Bk8, Bk10 osv. Tallet angir stør-
ste tillatte aksellast, last fra akselkombina-
sjoner  eller  totalvekt  avhengig  av  avstan-
den mellom akslene.

For  bruer  som  ikke  kan  klassifiseres  etter 
bruksklassene,  på  grunn  av  lav  bæreevne 
eller  andre  forhold,  kan  det  angis  hvilken 

(aksel/boggi/trippelboggi)last  eller  total-
vekt for kjøretøy som tillates å passere brua. 

• Aksellast er den samlede tyngde som

tillates overført til brua fra alle hjul på
én aksel.

• Boggilast er den samlede tyngde som

tillates overført til brua fra en
akselkombinasjon med to aksler.

• Trippelboggilast er den samlede

tyngde som tillates overført til brua fra
en akselkombinasjon med tre aksler.

Det vises til Håndbok 

R412

 for definisjoner 

av laster. For koder se pkt. V-4.2.

Eksempler:

• Brukslast: Bk 10  (= Aksellast 10 tonn)
• Brukslast: AT 3

(= Aksellast/Totalvekt 3 tonn)

Brukslast

 – Brukslast – VL

Skilt 320 

Skilt 322 

Skilt  310

Skilt  318.1 

Skilt  318.2 

Fig. 7.6-2:   Skilt med tillatt totalvekt

Fig. 7.6-1:  

Skilt med tillatt aksellast /  boggilast