background image

90

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

 

Anbefalt  frihøyde  er  den  høyden  vegen 
er skiltet for. Dersom det ikke er høydebe-
grensninger  på  vegen  fylles  feltet  ut  med 
99,9

Minste målte høyde over de midtre 3 m av 
vegen. Ekstra høydemål for tunneler eller 
bruer med overliggende fagverk o.l.

 

Høyden for fritt seilløp er høyden fra Sjø-
kartverkets  referansenivå,  vannstanden 
HAT  (Høyeste  Astronomiske  Tidevann), 
og opp til laveste punkt på brua over vann-
linjen.

Høyde fritt seilløp

 –  

Høyde for fritt seilløp – m

Høyde målt 3 m midtfelt

 – 

Ekstra høydemål – m

Fig. 7.5-12:   Seilløp

Anbefalt frihøyde

 – 

Anbefalt frihøyde over kjørebanen – m

Tidligere  (dvs.  før  01.01.2000)  ble  høyden 
på seilløp angitt i forhold til vannstanden 
MV + Z

0

 

hvor Z

0

 = vannstandsvariasjonen på stedet 

              = Spring høyvann (SVH) – 

      Middelvann (MV)
                 (Merk at SVH og MV er de gamle
       betegnelsene)

Fritt seilløp under en bru er definert som et 
rektangel med høyde H

s

 og bredde B

s

. UK 

rektangel sammenfaller med vannstanden 
HAT  og  OK  rektangel  sammenfaller  med 
laveste  berøringspunkt  til  UK  brubane. 
Seilløpet  plasseres  normalt  sentrisk  om 
den  største  frie  høyden,  eller  sentrisk  om 
midten  av  bruspennet,  men  forhold  som 
farledens plassering i forhold til bunndyb-
der mm. kan avgjøre sideveis plassering.

7.6   Lastdata

Lastklassen  angir  hvilke  lastforskrifter 
brua er konstruert etter. For koder se pkt. 
V-4.1.

Lastklasse

 – Lastklasse – VL