background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

85

Registerering  av  vegens  status.  For  koder 

se pkt. V-3.4.

Eksempler:

•  A (Anlegg)
•  K (Kai på operativ veg)
•  V (Operativ veg)

 

Registrering av vegens nummer.

 

Hovedparsell  ved  bruas  startpunkt.  En 
2-sifret tallkode som angir vegens hoved-
parsellnummer ved konstruksjonens start-
punkt.

 

Kilometreringsverdi  for  bruas  startpunkt. 
Bruas  startpunkt  defineres  som  punktet 
hvor  overbygningens  startpunkt  skjærer 
vegens senterlinje.

 

Registrer  plasseringen  av  G/  S-baner 

på  brua.  Plasseringen  bestemmes  i  for-
hold  til  kilometreringsretningen  på  brua. 
En bru regnes å ha G/S-bane dersom G/S-
banens føringsbredde er minst 0,5 m.

Se fig. 7.5-1. For koder se pkt. V-3.5.

Eksempler:

•  H (Høyre)
•  V (Venstre)
•  H+V (Høyre og venstre)
•  Ingen

 
Her registreres hvor mange kjørefelt brua 
har. 

Kjørefelt  defineres  som  hvert  enkelt  av 
de  langsgående  felt  som  en  kjørebane/ 
føringsavstand er delt opp i ved oppmer-
king. 

Kjørebane  defineres  som  avstanden  mel-
lom  langsgående  kantlinjer.  Føringsav-
stand defineres som kjørebane pluss skul-
dre.

Kilometrering start

 – 

Kilometreringsverdi for startpunkt

Hovedparsell

 – 

Hovedparsell ved startpunkt

Status

 – Vegstatus – VL

Nummer

 – Vegnummer

Antall felt

 – Antall kjørefelt på brua

G/ S-bane

  –  

Plassering av G/ S-baner på brua

Figur 7.5-1:   Vegbru med 
2 kjørefelt (1 føringsavstand)