background image

84

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Angir når data ble endret i Brutus.
 

Navn  på  personen  som  kontrollerer  inn-
lagte data i Brutus.
 

Angir når kontrollen ble utført.
 

Her  skrives  evt.  generell  merknad  om 
byggverket.

7.5   Vegdata

7.5.1   Vegidentifisering

Vegidentifisering  (vegident.)  angir  vegbe-
liggenhet,  vegkategori,  vegstatus,  vegnr., 
hovedparsell og kilometerangivelse. Land-
skap  som  terreng  eller  bebyggelse  nær 
byggverket blir tilknyttet på samme måte 
som  veg,  men  uten  angivelse  av  vegka-
tegori  og  vegnr.  Kun  navn  skal  angis  for 
landskapsdeler.

 

Registrering av bruas hovedvegidentifika

-

sjon (hovedvegident.).

Bruas beliggenhet i forhold til vegen eller 
terrenget.  En  bru  kan  ha  tilknytning  til 
flere  veger  og  landskapsdeler.  Den  belig-
genheten  som  benyttes  av  bruas  vedlike-
holds-ansvarlige  markeres  som  hovedve-
gidentifikasjon. For koder se pkt. V-3.1.

Eksempler:

•  P (På)
•  L (Langs)
•  O (Over)

 
  
Hva det er som brua spenner over/ bygg-
verket blir knyttet til. Angir hvilke ferdsels-
årer, landskapsdeler osv. som er tilknyttet 
brua. For koder se pkt. V-3.2.

Eksempler:

•  1 Bilveg
•  2 G/S-veg
•  3 Jernbane
•  4 Elv/Innsjø

Vegkategori kan være f.eks. europa-, riks-, 
kommunalveg etc. For koder se pkt. V-3.3.

Eksempler:

•  E (Europaveg)
•  F (Fylkesveg)
•  G (Gang/Sykkelveg)

 

Beliggenhet

 – 

Bruas plassering i forhold til vegen – VL

Dato

 – Dato registreringen ble endret

Kontrollert av

 – Navn 

Dato

 – Dato kontrollen ble utført

Merknad

 – Generell merknad

ID

 – Bruas hovedvegidentifikasjon

Bru over

 – Hva brua spenner over – VL

Kategori

 – Vegkategori – VL