background image

82

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

 

Hvilken  fase  av  byggverkets  levetid  erfa-
ringen/hendelsen  ble  gjort.  F.eks.  under 
planlegging, bygging eller drift.

Eksempler:

•  Prosjektering
•  Byggefase
•  Drift

 

Her beskrives arbeidsprosessen, med kode 
og tekst fra Prosesskode - 2, for det arbei-
det som ble utført i forbindelse med hen-
delsen.

Eksempler:

•  87.42 

Mekanisk reparasjon (av betong) 

•  86.126 Fingerfuge
•  86.31   Kjøresterkt rekkverk i stål

 
   

Elementkode  for  hvilket  element  hendel-
sen/  erfaringen  er  knyttet  til.  Koden  vel-
ges fra verdiliste over tillatte elementer. For 
oversikt over elementkoder se kap. V-7.

Eksempler:

•  C2   Pilar
•  H13   Fuge/fugekonstruksjon
•  H15   Rekkverk

 

Kode og beskrivelse for hvilke interessen-
ter som har interesse av å kjenne til hendel-
sen/erfaringen. Kode fås fra verdiliste.

Eksempler:

•  Regionen
•  Vegdirektoratet
•  Ferjeselskap
•  Forsikringsselskap

 

Kortfattet beskrivelsestekst.

Eksempler:

•  Landkar akse 1 ble sikret for ytterligere  

  utglidning ved å støtte opp landkar   
  fronten med en armert ”støttemur”.

•  Støpt ny front på landkar (pga ut-

  buling og fare for utrasing).

•  Det ble sommeren 1999 lagt membran  

  på brua: PmBE60 avstrødd + 
  ca 30 kg/m

2

•  Utatt 3 borkjerner for nærmere  

 

  undersøkelse av AR- reaksjoner

 

 

7.4.8   Spesielle avtaler

Avtaler tilknyttet brua registreres. Utgåtte 
avtaler slettes fra Brutus, men tas vare på 
i arkivet.
 

Løpenummer for avtaler tilknyttet brua.
 

Beskrivelse

 – Beskrivelse av 

hendelsen/ erfaringen

Interessant for

 – Hendelsen/ erfaringen

har interesse for – VL 

Element

  –  Byggverkselement  som  begi

-

venheten gjelder for – VL

Prosess

 – Utført arbeidsprosess 

ved hendelsen – VL

Fase

 – 

Når inntraff hendelsen/ erfaringen – VL

Nummer

 – Avtalenummer