background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

81

Angir om denne brua har tatt over funksjo-
nen  til  en  annen/tidligere  bru  på  samme 
sted. Oppgi brunummeret og brunavnet til 
den tidligere brua som er blitt erstattet.

Eksempler:

•  01-0307 Ørje Kanal
•  01-0829 Svingenskogen

 
Angir  om  en  annen/  nyere  bru  har  tatt 
over funksjonen til denne brua. Oppgi bru-
nummeret til den nye brua som har erstat-
tet denne brua.

Eksempler:

•  01-0900 Ørje kanal
•  01-0922 Svingenskogen

 

7.4.5   Brustatus

 

Bruas status angir i hvilken fase/ stadium 
brua  er  i  sitt  livsløp:    planlagt,  trafikkert, 
nedlagt/sperret  eller  revet.  Se  kap.  6.  For 
koder se pkt. V-5.2.

Eksempler:

•  1 Planlagt
•  2 Trafikkert
•  3 Nedlagt/Sperret

Årstallet tidfester når brua fikk denne sta-
tusen. Når status til en bru endres, så leg-
ges det til en ny statuslinje i Brutus. En skal 

ikke slette “gammel” status når ny oppret-
tes.  På  denne  måten  vil  «status»  sammen 
med historikken fra «forsterkning/ ombyg-
ging» fortelle byggverkets historie.

7.4.6   Museal status

 

Angir  om  byggverket  har  status  som  fre-
det, vernet eller verneverdig. Se kap. 6. For 
koder se pkt. V-5.3.

Eksempler:

•  Fredet
•  Vernet
•  Verneverdig

 

7.4.7   Hendelser og erfaringer 

 

Løpenummer  for  en  viktig  hendelse  eller 
erfaring som ønskes  registrert.

 
Når  erfaringen  ble  gjort  eller  hendelsen 
inntraff.

Angir  om  registreringen  gjelder  en  hen-
delse  eller  en  erfaring.  En  hendelse  er  et 
engangstilfelle, f.eks. en påkjøring eller et 
belastningsbrudd,  en  erfaring  er  lærdom 
som kan overføres til andre lignende bygg-
verk eller elementer.

År

 – Årstall for endring av status

År

 – Årstallet for hendelsen/ erfaringen

Nummer

 – 

Løpenummer for hendelse/ erfaring

Museal status

 – 

Status som fredet/ vernet – VL

Status

 – 

Gjeldende fase i bruas livsløp – VL

Erstattet av

 – Denne brua er 

erstattet av ny bru med nr/navn

Type

 – Gjelder det en hendelse 

eller erfaring – VL