background image

80

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

7.4.2   Prosjektering og bygging

Byggeplan

 

Angir den etat/ enhet/ myndighet som har 
godkjent byggeplanen og fås fra verdiliste.

Eksempler:

•  Vegdirektoratet 
•  Regionen

 

Dato for godkjenning av byggeplanen.

Eksempel:

•  åååå-mm-dd 

Byggedata

 

Koden  angir  konsulentfirmaet  eller  enhe-
ten  som  har  hatt  ansvaret  for  prosjekte-
ringsarbeidene  på  konstruksjonen.  Navn 
på konstruktør fås fra verdiliste. Navn på 
konstruktør kan skrives direkte inn av bru-
ker dersom dette mangler i verdilisten.
 

Hovedentreprenøren  regnes  her  som  det 
entreprenørfirmaet  som  står  ansvarlig 
ovenfor  byggherren.  Sentrale  underentre-
prenører bør også nevnes. Navn på entre-
prenør  fås  fra  verdiliste.  Navn  på  entre-
prenør  kan  skrives  direkte  inn  av  bruker 
dersom dette mangler i verdilisten.

 
Byggherrens ansvarlige representant under 
byggingen.

 

Totale  byggekostnader  i  ferdigstillelseså-
ret.  Inkludert  prosjektering,  byggeledelse, 
merverdiavgift etc.

7.4.3   Forsterkninger  

 

 

 

og ombygginger

 

Kode/ kodetekst for forsterkning/ombyg-
ning. Angir  tiltak  for  å  øke  bæreevnen  til 
brua eller et element, alternativt utskifting 
av skadete eller reduserte deler. For koder 
se pkt. V-6.3

Eksempler:

•  20 Forsterket bæreelement
•  30 Forsterket overbygning
•  70 Ombygd underbygning

 

Angir når forsterkningen eller ombyggin-
gen ble sluttført.

7.4.4   Nybygging innen    

 

 

samme brusted

 

Totalpris

 – Totale byggekostnader 

i ferdigstillelsesåret

År

  – Årstall for forsterkning/ombygning

Byggeleder

 – Ansvarlig byggeleder 

Konstruktør

 – 

Ansvarlig for prosjektering – VL

Entreprenør

 – Ansvarlig entreprenør – VL

Forsterkning/ ombygging

 – 

Beskrivelse av hva som er utført – VL

Erstatter

 – Denne brua erstatter 

tidligere bru med nr/navn 

Dato

 – Godkjenningsdato

Godkjent av

 – 

Godkjenningsmyndighet – VL