background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

79

Klimasone/  miljø  som  brua  er  eksponert 
for. For koder se pkt. V-2.5

Landet er delt inn i 4 klimasoner: Innland, 
Indre  kyststrøk,  Kyststrøk  ogVærharde 
kyststrøk.
 

Innland

  benyttes  for  områder  uten  salt-

vannseksponering (grønt område).
 

Indre  kyststrøk

  brukes  for  saltvannsek-

sponerte steder på sørvestlandet og i sør-
norge  som  er  godt  skjermet,  f.eks.  ved 
Oslofjorden  og  i  indre  fjordstrøk  på  vest-
landet (mørk grønt område).
 

Kyststrøk

  benyttes  for  værutsatte  kyst-

områder med noe skjerming i landskapet, 
f.eks. kyststrøk på sørvestlandet og sørlan-
det (blått område).
 

Værharde kyststrøk

 brukes kun for steder 

med ekstreme kystværforhold, for eksem-
pel  ytre  kyststrøk  i  nord-norge  og  nord-
vestlandet (rødt område på figuren).
 
Klimakartet i figur 7.4-1 er kun veiledende 
og det må brukes  skjønn ved  registrering 
av  verdi.    Som  støtte  for  bestemmelse  av 
område kan man konferere med vindstan-

darden  NS  3491-4,  Tabell A.1  –  referanse

-

vindhastighet v

ref

 for kommunene.

        

Klima

 – Kode for klimasone – VL

Fig. 7.4-1:  

Skissemessig inndeling av 

klimasoner