background image

78

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

7.4   Generelle data

7.4.1   Administrative data

 

Navn på eier fås fra verdiliste som tilhører 
det aktuelle fylket. I tillegg til Statens veg-
vesen  er  det  her  listet  opp  aktuelle  kom-
muner  og  private  eiere  i  fylket.  Navn  på 
eier kan skrives direkte inn av bruker der-
som dette mangler i verdilisten. For koder 
se pkt. V-2.6

Eksempler:

•  Statens vegvesen 
•  Kommunen
•  Jernbaneverket

 

Navn på den som er ansvarlig for inspek-
sjon og vedlikehold. Som hovedregel er det 
eier eller bruker av vegen (eventuelt jern-
banen) som går på brua som har vedlike-
holdsansvaret.  Unntak  gjelder  f.eks.  der 
driftsoverganger  o.l.  er  bygget  i  forbin-
delse  med  nye  veger  og  bruker  gjennom 
avtaler ikke er forpliktet til å vedlikeholde 
brua.  Verdien  for  vedlikeholdsansvarlig 
blir  valgt  automatisk  ut  fra  bruas  hoved-
vegident, men kan overstyres. For koder se 
pkt. V-2.7

Eksempler:

•  1 Vegvesen/Staten
•  2 Vegvesen/Fylkeskommunen
•  3 Vegvesen/Drift for andre

 
Distriktet  i  regionen  som  har  driftsansva-
ret for brua. 

Eksempler:

•  Bergen
•  Sogn
•  Fjordane

 

Funksjonskontraktområdet  som  brua/ 
vegen tilhører. 

Eksempler:

•  1601-Fosen
•  1602-Hitra
•  1603 Orkdal

 

Kommunekoden  er  en  4-sifret  kode  som 
sammen  med  fylkesnummeret  angir  hvil-
ken kommune brua ligger i.

Eksempler:

•  1612 Hemne
•  1613 Snillfjord
•  1634 Oppdal

Eier 

– Eier av byggverket – VL

Vedlikeholdsansvarlig

 – 

Ansvarlig for vedlikehold – VL

FK-område

 – 

Funksjonskontraktområde – VL

Distrikt

 – Distrikt i regionen – VL

Kommune

 – 

Kommune byggverket er plassert i – VL