background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

77

7.1   Innledning

Nedenfor  beskrives  de  viktigste  dataene 
som  skal  legges  inn  i  datafeltene  i  bygg-
verksmodulen i Brutus. Dataene er beskre-
vet  i  en  rekkefølge  som  er  antatt  å  være 
praktisk i forhold til den generelle oppga-
ven  å  beskrive  et  byggverk,  og  ikke  nød-
vendigvis i den rekkefølgen som gjeldende 
utgave  av  Brutus  legger  opp  til.  Dette  er 
gjort  da  Brutus  er  gjenstand  for  hyppige 
revisjoner  som  gjør  at  registreringsvindu-
ene,  datafeltene  og  datarekkefølgen  blir 
endret over tid.

Dataene  er  først  vist  i  en  ramme  som  gir 
en oversikt over det enkelte datafelt. Her er 
datanavnet som er gitt i datafeltet i Brutus 
vist med uthevet skrift. Deretter følger en 
stikkordsmessig  forklaring,  eller  hinttek-
sten, som kommer  fram nederst på regis-
treringsvinduet/  skjemaet  i  Brutus.  Der-
som dataene finnes i verdilister/ kodelister 
er dette vist ved koden VL. For størrelser 
angis også målenheten.

7.2   Terminologi

I teksten er det generelt brukt begrepet bru 
fordi bruer utgjør det store flertall av bygg-
verk som registreres i Brutus, men i sam-
menhenger  hvor  det  er  naturlig  er  begre-
pet ”byggverk” brukt istedenfor ”bru”.

7.3   Hoveddata/    

 

 

Bruidentifikasjon

Byggverksnummeret,  som  er  sammensatt 
av en 

fylkeskode

 på 2-siffer og et 

løpenummer

 

på 4 siffer, gir en unik identifikasjon for alle 
bruer/ byggverk. Se også pkt. 11.2

Koden  for  fylket  som  byggverket  ligger  i 
fås  fra  verdiliste/  kodeliste  over  gyldige 
nummer.

 

Bruas eller byggverkets navn.
Det vises til pkt. 11.3 for regelverk vedrø-
rende navnsetting av bruer og andre bygg-
verk.

 

Dette  er  årstallet  som  byggverket  faktisk 
ble  ferdigstilt/  overlevert  fra  entreprenør 
til byggherren og garantitiden startet. 

Antatt  byggeår  skal  ikke  legges  inn  for 
byggverk som er under planlegging. Dette 
kan  lett  bli  stående  som  byggeår  selv  om 
byggingen utsettes eller ikke gjennomføres.

For enkelte eldre bruer kan informasjon om 
ferdigstillelse  mangle.  I  slike  tilfeller  kan 
året antas, men det skal da kommenteres i 
merknadsfeltet,  f.eks.  “Byggeår  er  antatt”. 
Et tips er å sjekke byggeåret på de nærmeste 
bruene på samme vegstrekning. Usikkerhe-
ten i et anslag bør ligge innenfor ± 5 år.

7   Brudata

Navn 

 

Byggverksnavn

Nummer 

 

Byggverkets ID-nummer – VL

Data 

 

Hinttekst – 

VL (Verdiliste tilgjengelig) - Målenhet 

Bygd 

 

Ferdigstillelsesår for byggverket