background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  6   B R U S TAT U S

75

Vegdirektoratet,  tilhører denne statusen. 
Eldre bruer/ byggverk kan være omfattet 
av slik vern og det må sjekkes før eventu-
elle tiltak iverksettes.

Funn av fornminner

Ved et eventuelt funn av fornminner i til-
knytning til bygging av bruer eller senere 
i  FDV-fasen,  bør  ovennevnte  myndighe-
ter kontaktes for en vurdering av hvilken 
midlertidig status anleggsområdet skal ha 
til funnet er behandlet.