background image

74

6   B R U S TAT U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

5. Revet

Med  status  «Revet»  menes  at  minimum 

overbygningen eller hele brua er revet. Dette 
gjelder selv om det kanskje står igjen land-
kar, pilarer eller noe annet på det gamle bru- 
eller ferjestedet. Dersom det bygges ny bru 
på  samme  sted  eller  at  brua  gis  en  helt  ny 
overbygning, dvs. ny hovedbyggverkstype, 
skal det opprettes nytt byggverksnummer i 
Brutus som erstatter den brua som er revet. 

6. Bygges ikke

Denne  koden  benyttes  dersom  brua  er 
planlagt og det finnes en del arkivmateriale 
eller annen dokumentasjon som en ønsker 
å ta vare på i tilknytning til byggverksnum-
meret.  Her  må  det  foretas  en  vurdering  i 
hvert enkelt tilfelle, og dersom det ikke er 
nødvendig å bevare noe for etter tiden, bør 
en vurdere å slette hele brua og tilhørende 
byggverksnummer for all tid.  

6.3   Museal status 

Angir om byggverket har status som fredet, 
vernet eller verneverdig. Dersom byggver-
ket  har  slik  status,  vil  det  ha  konsekven-
ser for hvilke inngrep (utskiftninger, større 
vedlikeholdsarbeider osv.) som kan gjøres 
uten samtykke fra aktuell myndighet.

Fredet

Fredning etter lov om kulturminner av 9. 
juni 1978, §§ 15, 19 og 20.

§  15  gjelder  fredning  av  bygninger  og 

anlegg. Myndighet: Riksantikvaren.

§ 19 gjelder fredning av et område rundt et 

fredet  kulturminne.  Myndighet:  Riksanti

-

kvaren.

§  20  gjelder  fredning  av  et  kulturmiljø. 
Myndighet: Kongen i statsråd.

Vedtak om fredning innebærer at det er for-
budt å sette i gang tiltak på, eller gjennom-
føre endringer av, kulturminnet/ området 
uten  tillatelse  fra  kulturmyndighetene.  I 
særlige  tilfeller  kan  kulturmyndighetene 
gjøre unntak for tiltak som ikke medfører 
vesentlige inngrep, og som ikke motvirker 
hensikten med fredningen.

Dersom et kulturminne står i umiddelbar 
fare for å bli ødelagt eller redusert, og man 
har  til  hensikt  å  gjennomføre  en  ordinær 
fredningssak, kan det fattes et midlertidig 
fredningsvedtak.

Vernet

Regulering til bevaring etter plan- og byg

-

ningsloven av 14. juni 1985 (ajourført med 
endringer,  senest  ved  lov  24.  september 
2004) § 25.6. Myndighet: Kommunen.

Det  skal  utarbeides  bestemmelser  knyttet 
til  reguleringsplanen  som  gir  retningslin-
jer for hvordan kulturminnet skal ivaretas. 
Det kan bl.a. settes krav til valg av materia-
ler og fargebruk.

Verneverdig

Administrativt vern iht. avtale foretatt av 
aktuell forvaltningsmyndighet, for eksem-
pel Statens vegvesen.

Bruer oppført i Nasjonal verneplan, som er 
en liste over verneverdige bruer foretatt av