background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  6   B R U S TAT U S

73

6   Brustatus

6.1   Innledning

Statusbegrepet brukes til å markere bygg-
verkets situasjon i forhold til:

•  Livsfase => Brustatus
•  Fredning og vern => Museal status

6.2   Brustatus

Brustatus angir i hvilken fase/ stadium bygg-
verket er i sitt livsløp:  planlagt, nybygd, tra-
fikkert, nedlagt/sperret eller revet.

Årstallet tidfester når brua fikk denne sta-
tusen. 

Når statusen til et byggverk skal endres, leg-
ges det til en ny statuslinje i Brutus. En skal 
ikke slette “gammel” status når ny oppret-
tes. På denne måten vil «status» - sammen 
med historikken fra «forsterkning/ ombyg-
ging» - fortelle byggverkets historie.

1. Planlagt

Byggverket  er  et  sted  i  planfasen  eller 
under  bygging,  men  ikke  ferdigstilt  eller 
satt i drift.

2. Nybygd, ikke trafikkert

Denne  statusen  indikerer  at  byggverket 
er ferdig bygd, men ennå ikke satt under 
regulær trafikk. Den er ikke en del av det 
operative vegnettet.

3. Trafikkert

Med  status  «trafikkert»  menes  at  bygg-
verket  er  ferdigstilt  og  overlevert,  og den 
påvirker ferdselen enten ved at:

•  brua er åpen for alminnelig biltrafikk,  

  g/s-trafikk eller annen trafikk som tog  
  etc.

•  brua går over trafikkert veg, dvs. at tra 

  fikken under brua kan påvirkes av høy 
  debegrensninger.

4. Nedlagt/Sperret 

Med status nedlagt/sperret menes at bygg-
verket  er  satt  ut  av  funksjon,  men  ikke 
fysisk fjernet. Den er heller ikke er en del 
av det operative vegnettet ved at:

• 

Brua er fysisk sperret eller at tilstøtende  

  vegsystem er stengt for kjøretøyer. 
  Det kan være at den gamle vegen med  
  bru benyttes som rasteplass eller det er
  en museal bru uten  tilknytning til noe  
  vegnett, men likevel “åpen” for annen  
  almen ferdsel. (Dersom en ønsker å     
  stedfeste brua for å si noe om hvor den  
  ligger, kan en benytte beliggenhets-
  koden “Langs veg” sammen med til-
  hørende vegident). Hvis hele bru-
  overbygningen er fjernet skal den gis

  status “Revet”. Om brukonstruksjonen 

  er fysisk helt eller delvis sperret er en 
  ren driftsoppgave, men dersom brua er  
  en gammel vegbru som nå benyttes som
  g/s-vegbru skal brukategorien endres  
  fra Vegbru til G/S-vegbru.

•  Ferjeleiet er nedlagt som ferjested,    

  men kan evt. benyttes  til  som bered-
  skapskai. Hvis ferjekaibrua (lemmen)  

  er tatt bort, skal den gis status “Revet” 

 

Disse bruene skal forvaltes, dvs. at det skal 
gjennomføres inspeksjoner og utføres ved-
likehold som for andre trafikkerte bruer.