background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

69

Mindre bruer hvor dekket beveger seg lite, 
bygges ofte helt uten fuge eller med asfalt-
fuge eller åpen fuge.

Element H13 fuge kan suppleres med føl-
gende typekoder, se kap. V-8.4:

•  Detaljbeskrivelse av : Fugetyper
•  Detaljbeskrivelse av : Fugeterskeltyper

De vanligste fugetyper er åpen fuge, asfalt-
fuge, gummifuge, stålplatefuge, fingerfuge 
eller flerelementfuge.
 
Gummifuge  kan  være  med  enkel  mem-
bran, dobbel membran eller armert. Figur 
5.5.8-2  viser  et  typisk  snitt  gjennom  en 
gummifuge. Fugetyper som fingerfuger og 
lammellfuger er moderne fugetyper.

Ved montasje blir større fuger forhåndsjus-
tert (oftest komprimert) for monteringstem-
peraturen  og  beregnet  svinn  og  kryp,  til-
svarende som for lager, slik  at fugen skal 
bli sentrert i forhold til sitt arbeidsområde 
ved i normaltilstanden. Fuger bør kontrol-
leres ved inspeksjoner slik at de holder seg 
innenfor sitt arbeidsområde.

H15 Rekkverk

Brurekkverk settes opp for å skille trafikk-
grupper,  trafikk  i  motsatte  retninger  på 
brua, og for å hindre utforkjøringer fra bru 
og påkjøringsramper. Det kan også benyt-
tes rekkverk på veg under bru for å beskytte 
f.eks. pilarer mot påkjøring, eller for å lede 
kjøretøyer utenom konstruksjonsdeler som 
ligger nær vegen.

Fig. 5.5.8-4:   Element H 13 Fuge/ fugekon-
struksjon, Typekode 60, fingerfuge.  

Fig. 5.5.8-6:   Element H 15 Rekkverk, Eksem-
pel på rekkverk i stål

Fig. 5.5.8-5:   Element H 15 Rekkverk, Eksem-
pel på rekkverk i betong