background image

68

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

H13 Fuge/ fugekonstruksjon

Fuger  er  gjennomgående  spalteåpninger 
som  legges  inn  i  brukonstruksjoner  for  å 
tillate  bevegelser  fra  temperaturendrin-
ger, svinn, kryp, trafikklaster, bremselaster, 
lagerdeformasjoner, setninger osv. og der-
ved redusere lastvirkningene på bærekon-
struksjonen fra disse.

Fugekonstruksjoner skal hindre at det blir 
store  åpninger  i  kjørebanen/  brudekket 
på grunn av fugebevegelser. De skal også 
utjevne  vinkelendringer  mellom  dekke-

elementer  eller  bru  og  landkartopp  for  å 
unngå  slag  i  hjuloppheng.  Slike  bevegel-
ser  kommer  i  hovedsak  av  utvidelser  og 
sammentrekninger av brudekket pga. tem-
peraturendringer  (dilatasjoner),  men  også 
lagerrotasjoner bidrar. 

Enkelte  konstruksjonstyper,  f.eks.  hen-
gebruer,  er  bygget  slik  at  brudekket  kan 
bevege seg fritt mellom både endelagre og 
sidelagre/ buffere, noe som krever store og 
kompliserte fugekonstruksjoner.

Fig. 5.5.8-2:  Element H 13 Fuge/ fugekon-
struksjon, typisk snitt gjennom fuge

Fig. 5.5.8-3:   Typiske elementer ved fuger