background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

67

Fastlager

  låser  for  linære  bevegelser  ver-

tikalt  og  horisontalt,  men  tillater  en  eller 
flere rotasjoner.
 

Deformasjonslager

  tillater  mindre  lineære 

bevegelser i lengde- og tverretningen, samt 
mindre rotasjoner (ofte om alle akser). Slike 
lager består normalt av en armert gummi-
blokk  der  gummien  deformerer  seg  når 
overbygningen  beveger  seg  i  forhold  til 
underbygningen. 

Glidelager

 tillater lineære bevegelser i lager-

planet, men låser for noen rotasjoner. Der-
som det er ønskelig med bare en bevegel-
sesretning,  f.eks.  i  lengderetningen,  kan 
lageret  utføres  med  en  sidestyring  som 
låser  tverrbevegelser.  Styrte  lager  kalles 
ensidig  bevegelig,  mens  frie  lager  kalles 
allsidig bevegelig. Armert gummiblokker/ 
neoprenblokker kan benyttes til dette ved 
mindre  bevegelser,  mens  lager  av  stål  og 
støpejern,  med  eller  uten  spesielle  glide-
skikt, benyttes ved større bevegelser. Even-
tuelle  glideskikt  må  vedlikeholdes  med 
smøremiddel  evt.  bytte  ut  glidelag  som 
teflon. Glidebanen må også renholdes.
 

Rullelager

 finnes på en del eldre bruer. Disse 

tillater  en  lineær  bevegelse  i  rulleretnin-

gen, samt en rotasjon om rulleaksen. Rul

-

lene er oftest av stål. Lagrene har ofte stop-

pere som skal begrense bevegelsen. Ruller, 

stoppere og rullebane må vedlikeholdes og 
renholdes.
 
Moderne lagertyper utføres ofte som kom-
binasjonslager, dvs. at de bygges opp til å 
tillate de ønskede friheter samtidig som de 
overfører  vertikallastene  og  de  låste  hori-
sontallastene  og  bøyemomenter  til  under-
laget.  Pottelagere  (topf)  og  kalottlager  er 
av denne typen. Kalotten er en sfærisk gli-
deflate  som  tillater  rotasjoner.  Låsebolter 
omformer  ved  behov  lageret  til  fastlager, 
mens  eventuelle  glideskikt  mellom  over- 
og underlager tillater horisontalbevegelser.

Ved  montasje  blir  glidelager  forhåndsjus-
tert for monteringstemperaturen og bereg-
net  svinn  og  kryp,  slik  at  lageret  skal  bli 
sentrert  i  normaltilstanden.  Denne  eksen-
trisiteten  bør  kontrolleres  ved  inspeksjo-
ner slik at lageret holder seg innenfor sitt 
arbeidsområde.

Fig. 5.5.8-1:   Element H 11 Lager m. Lager-
avsats, Typekode 32, glidelager, allsidig, stål