background image

66

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

5.5.8   H Utstyr

De  fleste  byggverk  har  utstyrskompo-
nenter  som  må  tas  med  i  registreringen. 
Noen av de viktigste elementene er omtalt 
nedenfor,samt elementer som kan supple-
res med typekoder/ detaljbeskrivelser.
 

H1 Normalt utstyr

Elementet  benyttes  for  det  mest  brukte 
utstyret, samt utstyr som er nødvendig for 
konstruksjonens funksjon og for sikkerhe-
ten  til  brukerne.  De  viktigste  elementty-
pene er lagre, fuger og rekkverk.
 

H11 Lager med lageravsats

Et lager har til formål å tillate en eller flere 
frihetsgrader/  bevegelser  for  å  sikre  at 
konstruksjonen  eller  elementet  får  sin  til-
tenkte statiske virkemåte, samt å regulere 
overføringen av krefter og bevegelser mel-
lom konstruksjonsdeler/ elementer. Det er 

Fig. 5.5.7-3:   Element G Støttekonstruksjon,
støttemur i tilknytning til Landkar

derfor viktig at lagerets funksjon opprett-
holdes over byggverkets levetid.

Lagre benyttes i hovedsak mellom under-
bygningselementer  og  overbygningsele-
menter,  men  andre  plasseringer  kan  også 
forekomme som i bjelkefelt, mellom utkra-
gerbjelker  og  innhengte  midtspenn,  mel-
lom fundament og søylefot for pilarer osv. 
Buekonstruksjoner kan ha lagre/ ledd ved 
buefot og ved toppen av buen.
 
Element  H11Lager  m/  lageravsats  kan 
suppleres  med  følgende  typekode,  se  kap. 
V-8.4:

•  Detaljbeskrivelse av : Lagertyper

 
Lager  kan  være  av  typene  fastlager,  defor-
masjonslager,  glidelager,  rullelager  eller 
annet lager. De vanligste lagermaterialene er 
betong, stål, støpejern og neoprene/ gummi.