background image

64

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 5.5.6-3:   Element F Konstruksjoner i 
fylling, Hvelv-kulvert med to løp

Fig. 5.5.6-2:   Element F Konstruksjoner i 
fylling, Rørkulvert med to løp og vingemur

Frontmur

  Kulvertløp

  Kulvertløp

      Vingemur

5.5.7   G Støttekonstruksjon

Byggverkstyper  som  tilhører  ”Kategori 
7  -  Støttekonstruksjon”  har  ikke  en  sepa-
rat under- og overbygning, men består av 
underelementer  som  er  støpt  sammen  til 
en monolittisk enhet. Derfor er det laget et 
eget konstruksjonselement for disse bygg-
verkene: Element G Støttekonstruksjon.
 
Elementet  består  av  følgende  underele-
menter:  Fundament,  Vegg,  Forankrings-

stag,  Lastfordelingsplate,  Friksjonsplate, 
og Kjeglemur.

Det er viktig å registrere elementene Foran-
kringsstag og Friksjonsplate dersom disse 
finnes,  da  funksjonen  til  disse  har  betyd-
ning for stabiliteten og sikkerheten til kon-
struksjonen.

De  viktigste  elementene  er  vist  i  figurene 
nedenfor: