background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

63

Fig. 5.5.6-1:   Element F Konstruksjoner i 
fylling, kulvert med Underelementer

5.5.6   F Konstruksjoner i fylling

Da byggverkstypene kulverter, bjelkeram-
mer, rør og hvelv i fylling normalt ikke har 
en  separat  under-  og  overbygning,  men 
består enten av ett eneste element, eller av 
underelementer som er støpt sammen til en 
monolittisk enhet, er det laget et eget kon-
struksjonselement  for  disse  byggverkene: 
Element F Konstruksjoner i fylling.
 
Elementet  består  av  følgende  underele-
menter: Fundament/ bunnplate, Vegg, Tak, 

Hvelvelement,  Rørelement,Vingeelement 

og Lastfordelingsplate.

Elementet benyttes primært til byggverks-

typer som tilhører ”Kategori 2 – Bru i fyl

-

ling”, men kan også benyttes til byggverk-

styper som tilhører ”Kategori 6 – Tunnel/ 

Vegoverbygg”  dersom  de  er  utformet  på 
en tilsvarende måte.

Element F7 – Vinge kan suppleres med føl

-

gende typekode, se kap. 
V-8.3:

•  Detaljbeskrivelse av : Vingetyper

De  viktigste  elementene  er  vist  i  figurene 
nedenfor: