background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

61

5.5.5   E Brudekke/Slitelag

De viktigste underelementene er brudekke, 
slitelag og kantdrager.
 

E1 Brudekke

Element E1 Brudekke (sekundært bæresys-
tem) gjelder for plater og dekkeelementer 
som  ligger  oppå  bjelker,  fagverk,  avstiv-
ningsbærere  mm.  og  fordeler  trafikklas-
tene  fra  kjørebanen  til  disse  elementer  i 
hovedbæresytemet.

Brudekket  kan  enten  være  fast  forbun-
det  med  hovedbæresystemet  under,  dvs. 
et samvirke-/ komposittdekke som bærer 
sin  andel  av  de  globale  laster  og  dermed 

bidrar til konstruksjonens totale bæreevne, 
eller det kan være uten samvirke/ kompo-
sittvirkning og kun bære lokale laster.
  
De vanligste brudekker er plasstøpt betong, 
betongelementer  med  eller  uten  påstøp, 
ståldekker, gitterrister og tredekker.

Element  E1  Brudekke  kan  suppleres  med 
følgende typekoder, se kap. V-8.2:

•   Detaljbeskrivelse av : Brudekketyper

 

E2 Slitelag/ fuktisolasjon

De vanligste slitelagstypene er monolittisk 
betongslitelag, betongpåstøp og asfalt.

Fig. 5.5.5-1:   Element E Brudekke/ slitelag, ek-
sempler på brudekker i forskjellige materialer

Fig. 5.5.5-2:   Element E Brudekke/ 
slitelag og tilknyttede elementer