background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

57

D2 Bjelker

Bjelker er beskrevet i pkt. 4.3.3.

De  viktigste  bjelkeelementene  er  D21 
Hovedbjelke, D22 Tverrbjelke/tverrbærer) 
og D23 Tverrkryss.

I tillegg til materialtypekodene nevnt i pkt. 
5.5.2 ovenfor, kan bjelkeelementene supple-
res med følgende typekode, se kap.V-8.2:

•  Detaljbeskrivelse av: Bjelketyper 

 

Fig. 5.5.4-3: Typiske elementer i en bjelkebru

Fig. 5.5.4-4: Element D2 Bjelker, Typekode bjelke: 2 I-bjelke/ 
H-bjelke

Fig. 5.5.4-5: Element D2 Bjelker, Typekode 
bjelke: 3 T-bjelke

Fig. 5.5.4-6: Element D2 Bjelker, Typekode 
bjelke: 6 Omvendt U-bjelke

Fig. 5.5.4-7: Element D2 Bjelker, Typekode 
bjelke: 1 rektangulær bjelke