background image

56

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

5.5.4   D Overbygning

Overbygningen  beskriver  normalt  de  ele-
menter som holdes oppe av underbygnin-
gen og  som utgjør hovedbæresystemet til 
brukonstruksjonen.

De  viktigste  overbygningselementene  er 
plate,  bjelke,  kasse,  fagverk,  bue-  og  hen-
gekonstruksjon.

Sekundærbæresystemer  som  plater  og 
dekkeelementer  som  ligger  oppå  bjelker, 
fagverk, avstivningsbærere mm. og forde-
ler  trafikklastene  til  disse  er  ikke  definert 
som  overbygningselement,  men  som  ele-
ment E1 Brudekke. Se nedenfor.

D1 Plate

Elementet D1 Plate (hovedbæresystem for 
platebruer)  overfører  alle  laster  til  under-
bygningen (pilarer eller landkar). 

Elementet kan bare benyttes for Byggverk-

stype 2 – Platebru, bjelkeplatebru og ribbe

-

platebru. Det vises til pkt. 4.3.2 for detaljer.
 
Platebruer  bærer  lastene  hovedsaklig  i 
lengderetningen, men avhengig av plasse-
ringen av understøttelser, vil en del av last-
virkningene også bæres i andre retninger, 
f.eks. i tverretningen.
 

Fig. 5.5.4-1:   Element D1 Plate og elementer 
for slitelag/ fuktisolasjon og kantdrager

Fig. 5.5.4-2:  Element D1 Plate. Platebru med utstyrselementer.