background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

55

Tårn  kan  ha  forskjellige  utforminger  og 
spesielt  tårnene  til  skråstagsbruer  kan  ha 
en  komplisert  og  utfordrende  utforming 
diktert  av  estetiske  og  funksjonelle  hen-
syn,  f.eks.  to  ben  i A-form  eller  diamant-
form. Disse kan gå sammen i en felles tårn-
søyle i øvre del av tårnet. Tårnene kan stå 
vertikalt eller helle bakover for å motvirke 
strekkraften fra hovedspennet. Hengebru-
tårn  har  normalt  to  tårnsøyler  som  står 
vertikalt  (H-tårn)  eller  de  lener  seg  mot 
hverandre (A-tårn). A-tårn er generelt mer 
estetiske en H-tårn og gir også en gunsti-
gere posisjon av tårnsadler og kabelplan i 
forhold til brubanen og hengestenger.

Hengebrutårn har oftest to rigler, en toppri-
gel og en planumsrigel under avstivnings-

bæreren/  brubanen.  Riglenes  funksjon  er 

å redusere knekklengder i tårnsøyler, for-
dele krefter mellom tårnsøyler og gi plass 
for lagre, buffere og sadler.

Tårn  bygges  oftest  i  materialet  plasstøpt 
betong, men de kan også utføres i stål og tre.

Tårn som står i eller ved farleder for skip kan 
utføres med påkjørselsvern mot kollisjoner.
 
Tårnelementene  kan  suppleres  med  føl-
gende typekoder, se kap. V-8.1:

•  Detaljbeskrivelse av : Påkjørselsvern
•  Detaljbeskrivelse av : 

  Fundamenteringsnivå

•  Detaljbeskrivelse av : 

  Fundamenteringsmåte

Fig. 5.5.3-8:   Element C3 Tårn, A-tårn og 
H-tårn

Fig. 5.5.3-9:   Element C41,  Fjellforankring for 
hengebru