background image

54

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 5.5.3-7:   Element C2 Pilar, Typekode 
søyle: 4 sirkulær uten hulrom

Fig. 5.5.3-6:   Element C2 Pilar med 
komponenter

Pilarelementene  kan  suppleres  med  føl-
gende typekoder, se kap. V-8.1:

•  Detaljbeskrivelse av : Pilartyper 
•  Detaljbeskrivelse av : Påkjørselsvern
•  Detaljbeskrivelse av : 

  Fundamenteringsnivå

•  Detaljbeskrivelse av : 

  Fundamenteringsmåte

C3 Tårn

Tårn brukes til oppheng av kabler eller stag 
til  hengebruer,  skråstagbruer  og  enkelte 
hengverksbruer. 

Et tårn kan bestå av elementene: tårnfun-
dament, tårnsokkel, tårnsøyle, tårnrigel og 
påkjørselsvern.  Viktige  utstyrselementer 
er lager/ buffere.  Se utstyrselementet H11 
(se pkt. 5.5.8). Tårnsadler er beskrevet i ele-
ment D51.