background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

53

Fig. 5.5.3-5:   Element C1 Landkar,  Typekode 
0 uten landkar

Fig. 5.5.3-4:   Element C1 Landkar, Typekode 1 
Såle/drager (pelehode) 

 

C2 Pilar

Pilarer  utgjør  oppleggene  mellom  landka-
rene for bruer med to eller flere spenn.

En  pilar  kan  bestå  av  elementene:  funda-
ment,  sokkel,  søyle,  eventuell  rigel  (søyle-
hode) og påkjørselsvern. 

Søyler bygges normalt med skiveform, fir-
kantform  (inkl.  rektangulær  og  prismefor-
met) eller sirkulær form.

Søyler regnes som skive når b > 5t og firkant 
når b ≤ 5t, hvor b er søylens bredde og t er 
søylens tykkelse.

En bru kan ha flere pilarer i tverretningen  
i  hvert  aksepunkt  og  disse  kan  være  for-

bundet med en felles rigel som understøtter 
overbygningen. Søyler/ rigler kan ha lager 
eller  være  monolittisk  sammenstøpt  med 
overbygningen.  Det  er  viktig  å  registrere 
evt. lageres funksjon/ vikemåte i utstyrsele-
mentet H11 (se pkt. 5.5.8) da dette er bestem-
mende for kraft/ momentforløpet i søylene 
og dermed hvor riss og sprekker kan fore-
komme i disse.

Pilarer  bygges  oftest  i  materialet  plasstøpt 
betong, men de kan også utføres i stål, stein 
og tre.

Pilarer som står i eller ved farleder for skip 
kan  utføres  med  påkjørselsvern  mot  kolli-
sjoner.