background image

52

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

De  fleste  bruene  har  landkar  i  plasstøpt 
betong. På eldre bruer er massive landkar 
i stein vanlig. Noen mindre bruer har mas-
sive landkar i uarmert betong.

Landkaret er utsatt for vertikale laster fra 
bruas egenvekt og trafikklaster, men også 
horisontale  laster  fra  bakfyllingens  jord-
trykk,  trafikklaster på fyllingen og tempe-
raturlaster og bremselaster fra overbygnin-
gen  (ved  fastlager)  forekommer.  Landkar 
som  er  fundamentert  i  store  vegfyllinger, 
som  er  lagt  ut  for  å  forkorte  brulengden, 

bør  inspiseres  og  registreres  nøye  for  set-
ninger/ deformasjoner.

De vanligste typer landkar er såle/drager, 
massivt landkar, vinkellandkar, skiveland-
kar og kasselandkar.

Landkarelementene  kan  suppleres  med 
følgende typekoder, se kap. V-8.1:

•  Detaljbeskrivelse av: Landkartyper 
• 

Detaljbeskrivelse av: Fundamenterings- 

  nivå

• 

Detaljbeskrivelse av: Fundamenterings-

  måte

Fig. 5.5.3-2:   Element C1 Landkar, Typekode 2 
massivt landkar

Fig. 5.5.3-3:   Element C1 Landkar, Typekode 1 
såle/ drager

Fig. 5.5.3-1:   Element C1 Landkar med 
komponenter