background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

51

B6 Erosjonssikring

Erosjonssikring av skråninger, elvebredder 
og elvebunn ved landkar, fundamenter og 
fyllinger skal registeres som element, med 
merknad om hvilke tiltak det gjelder.
 

B7 Skråningsbeskyttelse

Beskyttelse  av  skråninger  skal  registeres 
som element, med merknad om hvilke til-
tak det gjelder. Se figur 5.5.1-4.

5.5.2   Generelt om  

 

 

 

konstruksjonselementene   

 

C, D, E, F og G

Konstruksjonselementene  kan  generelt 
suppleres med følgende typekoder, se kap. 
V-8.6 og V-8.7:

•  Detaljbeskrivelse av : 

  Konstruksjonsmateriale (Materialtyper)

•  Detaljbeskrivelse av : 

  Materialkvaliteter 

•  Detaljbeskrivelse av : 

  Overflatebehandling

Disse  typekodene  gjentas  ikke  under 
beskrivelsene  av  enkelt-elementene  ned-
enfor.

5.5.3   C Underbygning

Underbygningen beskriver normalt de ele-
menter som er i kontakt med grunnen og 
som enten holder bæresystemet/ overbyg-
ningen  oppe  (landkar,  fundamenter,  pila-
rer,  tårn  mm.)  eller  fastholder/  forankrer 
dette  til  underlaget  (hengebruforankrin-
ger, strekksøyler osv.).

Underbygningselementer  som  er  funda-
mentert  på  løsmasser  og  friksjonsmas-
ser gir opphav til mange skader på bruer 
på  grunn  av  setninger  og  deformasjoner. 
Disse bør inspiseres og registreres nøye.
 

C1 Landkar

Landkaret  betegner  det  konstruksjonsele-
mentet som utgjør overgangen fra «land» 
til bru. Landkaret fører laster fra bruspen-
net ned i grunnen.

Byggverkstyper som massive buer/ hvelv, 
kulverter og rør har ikke landkar. Enkelte 
mindre  bruer  blir  også  bygget  uten  land-
kar.  Her  erstattes  landkaret  av  en  ende-
søyle  eller  et  pelefundament  og  vegfyl-
lingen  legges  mot  en  endetverrbærer  på 
overbygningen.

Fig. 5.5.1-3:   Element B6 Erosjonssikring og 
element B7 Skråningsbeskyttelse