background image

50

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

skaper  opprettholdes  over  hele  konstruk-
sjonens  levetid,  samt  at  forhold  som  ero-
sjon, skråningshelninger, laster på fyllinger 
og  grunnen  i  nærheten  av  fundamenter, 
grunnvannsnivå  mm.  kontrolleres  slik  at 
eventuelle endringer blir registrert.

B2 Peler

Peler benyttes til å forbedre grunnens bære-
evne og det er viktig at funksjonen opprett-
holdes over byggverkets levetid.

Elementet  kan  suppleres  med  typekoder, 
se kap. V- 8.1:

•   Detaljbeskrivelse av: Peletype

 

B3 Spunt

Spuntvegger  benyttes  normalt  i  byggefa-
sen til å holde byggegrop åpen, men i noen 
tilfeller kan de bli stående permanent. Der-
som  spunt  benyttes  på  denne  måten  bør 
dette registreres som et element.

Spunt benyttes ofte i forbindelse med kaier 
og skal da registreres som et element.
 

B4 Fylling

Fylling med løsmasser benyttes til å heve 
veglinjen over opprinnelig terreng, til å til-
dekke kulverter, rør og andre konstruksjo-
ner, samt til å heve fundamentnivåer over 
opprinnelig terreng. Den vanligste bruken 
av fylling er til å føre veien inn mot land-
karet på bruer.

Fyllingen  overfører  trafikklaster  og  sin 
egen vekt til undergrunnen. Kritiske fakto-
rer ved dimensjonering av fylling er bære-
evnen og friksjonsvinkelen til fyllmassene 
og  helningsvinkelen  på  side-skråningene. 
Bæreevnen  til  undergrunnen  og  grunn-
vannsnivå er tilsvarende viktige.

Endringer  som  påvirker  fyllingens  stabi-
litet  og  styrke,  som  erosjon,  grunnvanns-
forhold, fjerning av masser ved fyllingsfot 
mm. skal registreres.

Elementet  kan  suppleres  med  typekoder, 
se kap. V-8.1:
  

• 

Detaljbeskrivelse av: Grunn/ massetype.

       

Fig. 5.5.1-2:   Element B4 Fylling