background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

49

5.4   Elementoppsett

De fleste byggverk bør registreres med føl-
gende element-grupper:

1)  Grunnen – Element B
2)  Konstruksjonen – Element C, D, E, F, G
3)  Utstyr mm. – Element H, I, J

For hver gruppe velges de elementer som 
er aktuelle for å gi en fullverdig beskrivelse 
av byggverkstypen.

5.5   Elementbeskrivelser

Nedenfor er det beskrevet noen av de van-
ligste  elementene  fra  elementkoden.  Det 

er også angitt hvilke typekoder/ detaljbe-
skrivelseskoder som man kan supplere ele-
mentene med. Hovedfokus er lagt på ele-
mentene  til  ”vanlige”  bruer  i  forbindelse 
med  registreringer  i  byggverksmodulen  i 
Brutus.
 

5.5.1   B Grunnen

Dette  hovedelementet  omfatter  grunnen 
under og inntil byggverket.

Trafikklaster og egenlaster fra byggverket  
skal overføres til grunnen hvor de tas opp 
som  motstand/  spenninger  i  grunnmate-
rialet.  For  å  unngå  brudd  eller  deforma-
sjoner  (setninger)  i  grunnen  er  det  viktig 
at  grunnmaterialets  styrke/  fasthetsegen-

Fig. 5.4-1: 

Eksempel på elementinndeling for en typisk bjelkebru

Fig. 5.5.1-1:   Elementer i grunnen og underbygning