background image

48

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

et byggverk. Koder med 2 siffer i tillegg til 
bokstavkoden  angir  høyeste  detaljerings-
nivå/ informasjonsgrad i elementkoden.
 
Det vises til komplett elementkode i 

Ved-

legg V-7.

5.3   Typekoder for    

 

 

elementer

For spesifikasjoner med ytterligere detalje-
ringsbehov enn elementkodens 2-siffer nivå, 
må  man  i  Brutus  supplere  elementtypen 
med  en  typebeskrivelse/  detaljbeskrivelse 
eller en merknad. For slike beskrivelser vel-
ges typekoder/ detaljbeskrivelseskoder fra 
kodelister/  verdilister  som  er  aktuelle  for 
den valgte elementtypen.

Typebeskrivelsene  er  hentet  fra  typeko-
der som kun eksisterer i Brutus-systemet. 
Disse må ikke forveksles med elementko-
dens  elementtyper,  men  gjelder  kun  som 
et supplement til disse. Det vises til kom-
plette typekoder i 

Vedlegg V-8.

 

Hierarkiet  for  elementer,  typer/  detaljbe-
skrivelser og merknader i Brutus:

Elementkode med en bokstav (Hovedtype) 
  Elementkode med en bokstav og 1 siffer
    Elementkode med en bokstav og 2 siffer
      Typekoder/ detaljbeskrivelseskoder
        Merknader
Eksempel på dette hierarkiet:

C      

: Underbygning – Hoved-   

       

  element med bokstavkode

  C1   

: Landkar – Element med 

       

  1 siffer 

    C11 

: Fundament (for landkar) –  

       

  Element med 2 siffer

      Kode 3 : Vinkellandkar – beskrivelse  

       

  av landkartypen

      Kode 1 : Betong – beskrivelse 

       

  av materialtypen

      Kode15 : C 45 – beskrivelse av  

 

       

  materialkvaliteten

      Kode 1 : Såle – beskrivelse av  

 

       

  fundamenteringsmåten

      Kode 2 : 0 – 5 m vanndybde –  

 

       

  beskrivelse av 

                          fundamenteringsnivået

      Kode 4 : Sand og grus – beskrivelse  

       

  av massetypen

      Kode 3 : Rammet betongpel –  

 

       

  beskrivelse av peletypen                                                                                                                                

Fig. 5.3-1:  

Eksempel på element-hierarkiet

-----

D1 Plate

C2 Pilar

-----

D1 Plate

D4 Buekonstruksjon

C1 Landkar

C Underbygging

C21 Fundament

C2 Pilar

C -----

C22 Sokkel

C3 Tårn

C1 Landkar

C2 -----

C23 Søyle